De officier van justitie bij het Functioneel Parket heeft in de middag van 16 september 2006 maatregelen getroffen om te voorkomen dat een binnenvaartschip genaamd Martens 7, dat is afgemeerd bij de Afvalstoffenterminal Moerdijk (ATM), daar zonder toestemming van het OM vertrekt, een en ander in afwachting van de resultaten van nader onderzoek.

Het opleggen van deze zogeheten voorlopige maatregel is een bevoegdheid die de wet toekent aan de officier van justitie om bij vermoede wetsovertreding in spoedeisende gevallen door het formuleren van verboden en het geven van aanwijzingen schade te voorkomen aan het milieu en de volksgezondheid.

De maatregel is opgelegd aan de eigenaar van de afvalstoffen.
De maatregel is genomen toen bleek dat opvarenden van het binnenvaartschip ziek werden, mogelijk door de dampen van de de lading van het schip. Uit verder onderzoek kwam naar voren dat de omschrijving van de vervoerde stoffen volgens de ladingpapieren waarschijnlijk niet overeenkomt met alle daadwerkelijk aanwezige en vervoerde stoffen.

Het onderzoek richt zich momenteel op het vaststellen van aard, omvang en herkomst van de lading en naar de weg die leidt tot adequate verwerking van de lading.

Op basis van de nu voorhanden informatie kan niet worden uitgesloten dat deze lading restanten bevat van dezelfde samenstelling als van de partij die aanwezig was op het transportschip Probo Koala dat in juli in Amsterdam is geweest.

De compartimenten van het schip waarin de afvastoffen zijn opgeslagen zijn zo snel als mogelijk naar genoegen van de verantwoordelijke bestuurlijke autoriteit (de provincie Noord-Brabant) deugdelijk afgesloten zodat geen dampen in de buitenlucht terecht kunnen komen.

bron:OM