De Inspectie Verkeer en Waterstaat legt de
luchtvaartsector maatregelen op die moeten voorkomen dat de
geluidsgrenzen bij de Buitenveldertbaan voor de tweede
achtereenvolgende keer overschreden worden.

De belangrijkste maatregel is dat twee
weken vóór sluiting van het gebruiksjaar 2007, dat
eindigt op 31 oktober, niet meer dan 90 procent van de dan geldende
geluidscapaciteit bij de Buitenveldertbaan verbruikt mag zijn. Zo
ontstaat er aan het einde van het gebruiksjaar een buffer om te
voorkomen dat de sector weer de geluidsgrenzen overschrijdt als de
Buitenveldertbaan de laatste twee weken van het gebruiksjaar meer
dan gemiddeld moet worden ingezet.

De inspectie draagt de luchthaven
Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en KLM op om
uiterlijk 5 juli een gezamenlijk plan in te dienen waaruit blijkt
hoe deze maatregel wordt uitgevoerd. Bovendien moeten deze partijen
ervoor zorgen dat de inspectie en omwonenden periodiek
geïnformeerd worden zodat de uitvoering van de maatregel op de
voet kan worden gevolgd.

Het grote aantal vluchten op de
Buitenveldertbaan is een belangrijke oorzaak voor de overschrijding
van de grenswaarden in het vorige gebruiksjaar. Op dit moment wordt
onder meer onderzocht of het mogelijk is om
luchtvaartmaatschappijen te laten experimenteren met het op een
milieuvriendelijke manier landen en opstijgen. Daardoor kunnen de
ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM de grenswaarden
mogelijk op korte termijn aanpassen.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat