De ministerraad heeft op voorstel van
minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie en minister
Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een aantal voorstellen om
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s), die in
Nederland een asielaanvraag hebben ingediend, te beschermen tegen
mensensmokkelaars. Het kabinet vindt het onvermijdelijk dat er
aanvullende maatregelen worden genomen om de verdwijning van deze
minderjarigen een halt toe te roepen. De maatregelen gelden voor
alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die ouder zijn dan 12
jaar en waarvan op basis risicoprofielen is vastgesteld dat zij
risico lopen op verdwijning.

Om het aantal verdwijningen terug te
dringen start in het voorjaar van 2007 een pilot, waarin
minderjarigen uit de risicogroepen worden opgevangen in besloten
kleinschalige opvanglocaties (kinderwoongroepen). In deze opvang
worden de minderjarigen intensief en persoonlijk begeleid. De
aandacht zal met name gericht zijn op het ondersteunen van jongeren
om hen bewust te maken van de uitbuitingssituaties waarin zij
terecht kunnen komen. Slechts met instemming en zo mogelijk onder
begeleiding mogen de minderjarigen de opvanglocatie verlaten.

De pilot besloten opvang heeft een
looptijd van twee jaar. Het succes van de pilot wordt beoordeeld op
de afname van het aantal verdwijningen, de afname van het aantal
minderjarige vreemdelingen dat tot een risicocategorie behoort en
een toename van het aantal minderjarigen dat terugkeert naar het
land van herkomst.

Het afgelopen jaar heeft het kabinet reeds
diverse andere maatregelen getroffen om deze kinderen te beschermen
tegen kindersmokkel. Zo is er onder meer 24-uurs toezicht en
begeleiding ingesteld in de COA-locaties waar alleenstaande
minderjarige vreemdelingen verblijven, wordt het mogelijk gemaakt
de voogdij binnen 24 uur na aankomst in Nederland te regelen en
wordt het protocol Vermissing alleenstaande minderjarige
vreemdelingen aangepast.

bron:MinJus