Uit de evaluatie van de 80 km zones op de A10 Amsterdam, A12 Utrecht, A12 Voorburg en A20 Rotterdam blijkt dat op drie van de vier zones de schadelijke uitstoot van het wegverkeer is afgenomen. Alleen op de A20 bij Rotterdam heeft de 80 km een neutraal effect op de verkeersemissies. De effecten op de files verschillen per traject. De filezwaarte (+) op de A10 Amsterdam is afgenomen, maar op de A12 bij Voorburg en de A20 bij Rotterdam zijn de files toegenomen. De waargenomen files op de A12 bij Utrecht worden niet veroorzaakt
door de 80 km maatregel, maar door andere knelpunten in de buurt (bij Bunnik en op de A2). Het beeld van de verkeersveiligheid en de geluidhinder is voor alle 80 km zones positief.

De trajectcontrole op de 80 km zones blijft bestaan. Voor een betere doorstroming hebben minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en officier van justitie Spee van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie wel afgesproken meer bekendheid te geven aan het feit dat er (net als bij andere trajectcontrolesystemen) pas boetes worden opgelegd aan automobilisten als er gemiddeld op het betreffende traject na aftrek van 3 kilometer correctie 84 km/uur of meer wordt gereden. Dit betekent dat weggebruikers op de 80 km zones zonder zorgen daadwerkelijk 80 km/uur kunnen rijden en indien nodig even kunnen versnellen om de doorstroming van het verkeer niet teveel af te remmen.

In april heeft minister Peijs tijdens de interim evaluatie aangegeven dat ze voor het traject op de A12 bij Voorburg 'de stad uit' de maximumsnelheid zou willen verhogen om de dynamiek in het verkeer terug te krijgen. Een snelheidsverhoging is echter niet op korte termijn te realiseren. Zo moeten er bijvoorbeeld eerst geluidsmaatregelen worden genomen voordat de snelheid kan worden verhoogd. Dit neemt geruime tijd in beslag. Daarom heeft minister Peijs in overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg en stadsgewest Haaglanden besloten eerst verkeerskundige maatregelen te nemen om de situatie ter plekke te
verbeteren. Het gaat dan onder andere om verbeterde belijning en bebording. Bij de 80 km zone op de A20 bij Rotterdam wil de minister in overleg met de gemeente Rotterdam verkeerskundige maatregelen nemen om het functioneren van de zone te verbeteren. Daarnaast blijft de inzet van minister Peijs voor de langere termijn om op het traject A12 Voorburg 'de stad uit[FOUT' weer terug te gaan naar een maximumsnelheid van 100 km/uur.

De 80 km zones zijn ingevoerd om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Daarnaast is als voorwaarde gesteld dat de maatregel de verkeersveiligheid niet mag verslechteren, een bijdrage levert aan de vermindering van de geluidsproblemen en bijdraagt aan een gelijkmatige doorstroming van het verkeer. Uit de evaluatie blijkt dat de snelheidsverlaging per locatie verschillende resultaten oplevert. Daarom is maatwerk nodig. Peijs denkt daarbij onder andere aan een dynamisering van de maximumsnelheden. Dit betekent dat de maximumsnelheid op een traject afhankelijk van het tijdstip en verkeersdrukte varieert. De bedoeling is om hiermee een optimale afstemming te bereiken tussen doorstroming, leefkwaliteit en verkeersveiligheid. De minister wil een aantal
proeven starten met deze dynamisering van de maximumsnelheden en stuurt daarvoor binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer.

bron:VenW