Mantelzorgers hebben recht op overname van de zorg, respijthulp, een financiële vergoeding en adequate ondersteuning / bemiddeling en groepsgewijze steun. Daarvoor is het nodig dat het kabinet een aantal maatregelen neemt. De plannen voor dit basispakket komen voort uit de actie van LOT/Xzorg en 4VO Laat de mantelzorger niet barsten. Hierbij is het kabinet opgeroepen om maatregelen te nemen voor mantelzorgers. Meer dan 14.000 mensen en organisaties hebben hun steun betuigd aan deze actie.

Op basis van deze brede steun heeft LOT/Xzorg de pleitnota Barsten of beleid... opgesteld waarin de plannen voor het basispakket uitgewerkt zijn. LOT/Xzorg willen dat het bedrag dat straks door de gemeenten wordt besteed aan de ondersteuning van de mantelzorg wordt verhoogd van de huidige 22.000.000,- tot 80.000.000,- euro( 5,- euro per inwoner).  
 
LOT/Xzorg pleiten voor een basispakket voor elke mantelzorger waarin o.m. de volgende punten staan: 
 
Mantelzorgers hebben recht op: 
- minimaal 4 uur per week overname van de zorg thuis, door vrijwilligers of professionals 
- de zekerheid van 24 uurs noodopvang bij onverwachte uitval (ziekte van de mantelzorg) 
- minimaal 20 uur per jaar individuele ondersteuning, bemiddeling, lotgenotencontact 
- een ondersteuningspakket dat in elke gemeente en voor iedere mantelzorger beschikbaar is 
- belastingaftrek voor de kosten die samenhangen met het geven van mantelzorg 
- een vergoeding voor mantelzorgers met een laag inkomen 
- geheel of gedeeltelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht 
- meedenken, meepraten, meebeslissen: ze moeten gehoord worden bij de indicatiestelling en ze moeten een stem hebben bij lokaal en regionaal beleid. 
 
Op 19 april bieden LOT/Xzorg en 4VO (: ZijActief Nederland, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, NBvP Vrouwen van Nu, en Katholiek Vrouwen Gilde Nederland)aan staatssecretaris Ross de meer dan 14.000 steunbetuigingen en de pleitnota aan. De pleitnota zal dinsdag beschikbaar zijn op www.mantelzorg.nl  
 
bron:Lot