Vanaf eind volgend jaar is het niet langer nodig om een vergunning aan te vragen voor een marifoon voor de pleziervaart. Een marifoon is een apparaat dat binnen de maritieme sector wordt gebruikt voor communicatie onderling en met de wal. Ook het gebruik van frequentieruimte voor radar en SART (search and rescue Transponder) en voor zendamateurs worden vergunningvrij. Om de kwaliteit van het gebruik van de marifoon te kunnen waarborgen blijft een bewaamheidstoets vereist. Met de afschaffing van de vergunningseisen komen bijna 66.000 vergunningen te vervallen.

Dit wordt mogelijk door de concept verzamelwet vereenvoudiging vergunningen van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. In de verzamelwet zijn 15 kleinere wetswijzigingen van zeven ministeries gebundeld die samen moeten leiden tot 67.450 minder vergunningen per jaar. Dit levert bedrijven en burgers een vermindering van de administratieve lasten op van €2.662.860 per jaar. De besparing voor burgers en bedrijven aan leges komt neer op €3.912.690,00 per jaar. De administratieve lasten voor burgers dalen op jaarbasis van 23.000 uren naar 12.000 uren. Behalve de bovengenoemde afgeschafte vergunningen worden ook door het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergunningen afgeschaft voor beroepsgoederenvervoer voor de binnenvaart, de vervoersvergunning, de vergunning voor collectief personenvervoer en enkele andere vergunningen op terreinen van andere ministeries.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Het aanpakken van de regeldruk is een belangrijk speerpunt van het kabinetsbeleid en levert een grote bijdrage aan het versterken van het ondernemerschap. Het verminderen van de vergunninglast maakt onderdeel uit van een groot pakket maatregelen, die het kabinet neemt om de regeldruk terug te dringen en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

bron:EZ