Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal Nederland over
dertig jaar een maximum van 17,0 miljoen inwoners tellen. Daarna zal
het aantal inwoners gaan dalen. Op dit moment telt Nederland nog 16,3
miljoen inwoners. Op korte termijn blijft de bevolkingsgroei laag
doordat het aantal immigranten kleiner zal zijn dan het aantal
emigranten. Op langere termijn zal door de vergrijzing sprake zijn van
een bevolkingsafname.
Het aandeel niet-westerse allochtonen neemt toe van 10 procent nu tot
17 procent in 2050. Het aandeel 65-plussers neemt toe tot een maximum
van 24 procent rond 2040, tegen 14 procent in 2004.

Bevolkingsgroei blijft laag

In 2035 zal Nederland het maximum van 17 miljoen inwoners bereiken,
bijna 800 duizend meer dan nu. De laatste jaren is de bevolkingsgroei
fors teruggelopen, van ruim 120 duizend in 2000 tot 37 duizend in 2004.
Mede door de economische teruggang is in deze periode het aantal
geboorten en immigranten gedaald en het aantal emigranten gestegen.
Verder is het aantal asielzoekers fors teruggelopen, onder meer door
aanscherping van de wetgeving. Ook de komende jaren zal de
bevolkingsgroei laag blijven. Verwacht wordt dat het aantal emigranten
voorlopig hoger zal blijven dan het aantal immigranten. Het aantal
geboorten blijft de komende jaren dalen. Door de sterk teruggevallen
bevolkingsgroei komt het maximale bevolkingsaantal lager uit dan in
eerdere prognoses.

In 2035 van groei naar afname
De bevolkingsgroei zal in 2035 omslaan in een bevolkingsafname. De
belangrijkste oorzaak is de voortgaande vergrijzing. Het aantal
sterfgevallen neemt hierdoor toe tot ruim boven de 200 duizend, tegen
iets meer dan 140 duizend nu. Het aantal inwoners daalt hierdoor na
2035 licht, tot 16,9 miljoen in 2050.

Aandeel allochtonen neemt toe
De toename van het aantal niet-westerse allochtonen bepaalt in
belangrijke mate de totale bevolkingsgroei. Tot 2010 bestaat 80 procent
van de groei uit niet-westerse allochtonen. Ook na 2010 zal het aantal
niet-westerse allochtonen toenemen. Deze toename betreft vooral
Aziaten. In 2050 is 17 procent van de bevolking niet-westers
allochtoon. Nu is dat 10 procent.
Ook het aandeel westerse allochtonen zal stijgen, van 9 procent in 2004
tot 13 procent in 2050. Dit is vooral het gevolg van arbeidsmigratie.

Autochtone bevolking krimpt
De autochtone bevolking neemt vanaf 2007 in omvang af. Naast de
vergrijzing speelt het vertrekoverschot van autochtonen hierbij een
rol. Dit overschot zal in de komende jaren bijna 25 duizend op
jaarbasis zijn. Ook op langere termijn neemt het aantal autochtonen af.
In 2050 zal 70 procent van de bevolking autochtoon zijn. Nu is dat 81
procent.

Rond 2040 kwart van de bevolking 65-plus
Op dit moment is bijna 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder.
Dit percentage zal de komende decennia geleidelijk toenemen. Rond 2040
bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt, met een aandeel 65-plussers van
24 procent. Belangrijke oorzaken van de vergrijzing zijn de
geboortegolf van kort na de tweede wereldoorlog en de sterke daling van
de geboorte begin jaren zeventig. Daarnaast speelt mee dat mensen
steeds ouder worden. In 2050 zullen vrouwen naar verwachting gemiddeld
bijna 83 jaar leven, tegen 81 jaar in 2004. Mannen leven gemiddeld een
aantal jaren korter.

Technische toelichting
De maximale bevolkingsomvang van 17,0 miljoen in 2035 ligt 0,7 miljoen
lager dan berekend in de vorige prognose, die twee jaar geleden werd
opgesteld. De verwachte bevolkingsgroei in de komende decennia is
daarmee bijna gehalveerd. Deze bijstelling is vooral het gevolg van het
lagere migratiesaldo in de nieuwe prognose in vergelijking met de
vorige prognose. De bijstelling is onder andere ingegeven door de
economische teruggang in de afgelopen jaren en de aanscherping van het
migratiebeleid.
De cijfers over emigratie en het migratiesaldo zijn inclusief het saldo
van de administratieve correcties. De cijfers over bevolkingsgroei zijn
ook inclusief overige correcties. Deze correcties worden door het CBS
uitgevoerd omdat de informatie die het CBS ontvangt over de
bevolkingsgroei inclusief de administratieve correcties niet exact
overeenkomt met het verschil tussen de inwonertallen in twee
opeenvolgende jaren. De aflopen jaren bedroeg het aantal overige
correcties gemiddeld 3 duizend. Dit aantal is ook in de prognose
opgenomen.
Asielzoekers worden niet onmiddellijk na aankomst in Nederland als
immigrant geregistreerd. In principe is de hiertoe benodigde
inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
pas toegestaan na een verblijf van een half jaar of bij vertrek uit de
centrale opvang naar een woning.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek