Een mbo-diploma blijkt een goede garantie voor werk. Bijna 95 procent van de mbo'ers vindt na het behalen van het diploma binnen vier maanden een baan. Daarmee sluit het middelbaar beroepsonderwijs goed aan op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2004 van de Bve Raad dat op 26 mei 2005 door voorzitter Margo Vliegenthart is aangeboden aan staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Het jaarbericht is dit jaar voor het eerst verschenen en schetst een beeld van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in Nederland. Bijna 40 procent van  de beroepsbevolking in Nederland heeft een diploma op mbo-niveau. Ter vergelijking: 20 procent heeft een hbo-opleiding en 10 procent heeft een opleiding op universitair niveau. Van de deelnemers aan de arbeidsmarkt is dus verreweg het grootste gedeelte opgeleid op mbo-niveau. 
 
Aan het middelbaar beroepsonderwijs nemen een kleine 635.000 mensen deel. Bijna 480.000 daarvan volgen een middelbare beroepsopleiding aan een regionaal opleidingencentrum, een vakschool of een agrarisch opleidingscentrum. Ruim 155.000 deelnemers volgen educatie in de vorm van bijvoorbeeld voortgezet volwassenenonderwijs of Nederlands als tweede taal. Deelnemers aan het mbo zijn gemiddeld 23 jaar. Nederland heeft 70 onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, waar in totaal zo'n 650 beroepsopleidingen worden gegeven. Het gemiddeld aantal deelnemers per beroepsopleiding is ongeveer 740. De meeste instellingen zijn middelgrote instellingen met ongeveer 10.000 deelnemers, verspreid over zo'n 15 locaties. In het mbo werken in totaal ongeveer 50.000 mensen (37.600 fte). 
 
Het mbo wordt voor het grootste gedeelte betaald uit rijksbijdragen. Daarnaast verrichten de onderwijsinstellingen in het mbo werk voor derden, het zogenoemde contractonderwijs, zoals bijscholing en maatwerkcursussen op vraag van het bedrijfsleven. De rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs is ruim 2,2 miljard euro. Voor educatie is dit 360 miljoen euro. Het contractonderwijs beslaat een beperkt deel van de totale inkomsten, 131 miljoen euro. 

bron:BVE Raad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular