De afgelopen jaren is het steeds veiliger
geworden op mbo-scholen. Dit blijkt uit de 'Monitor Sociale
Veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) - 2006', die
op 26 maart 2007 is gepubliceerd door de MBO Raad. Het aantal
deelnemers dat slachtoffer werd van materieel geweld (bijvoorbeeld
diefstal en vandalisme) is teruggelopen van 14 procent in 2002 naar
8 procent in 2006. Bij het personeel vond een halvering van het
aantal slachtoffers van materieel geweld plaats van 12 procent in
2002 naar 6 procent in 2006.

Voor psychisch- fysiek geweld
(bijvoorbeeld pesten, discriminatie of bedreiging) is er in
genoemde periode een afname van het aantal slachtoffers onder
deelnemers van 14 naar 11 procent. Het aantal medewerkers dat te
maken kreeg met psychisch-fysiek geweld nam af van ruim 9 procent
in 2002 naar 6 procent in 2006. Ook wat betreft het meenemen van
wapens of daarvoor te gebruiken voorwerpen is er sprake van een
daling. Ongeveer 2,5 procent van de onderwijsdeelnemers bracht in
2006 een wapen mee naar school, waarvan de helft (zeer)
incidenteel. De reden voor het meenemen van een wapen is vooral om
het eigen gevoel van veiligheid te vergroten.

De afname van het aantal incidenten gaat
gepaard met een toegenomen gevoel van veiligheid. Ruim 93 procent
van de deelnemers voelt zich veilig in de klas, een kleine toename
ten opzichte van 2002 toen 91 procent zich veilig voelde. Ook het
personeel voelt zich veiliger. In 2006 voelde ruim 97 procent zich
veilig ten opzichte van 92 procent vier jaar eerder. Het aantal
deelnemers en medewerkers dat zich expliciet onveilig of niet op
het gemak voelt is sterk gedaald. Voor de deelnemers is dit
percentage gedaald van 28 procent in 2002 naar 15 procent in 2006.
Bij personeel is het percentage dat zich expliciet onveilig of niet
op het gemak voelt gedaald van 27 naar 10 procent.

Er is sinds 1999 veel meer aandacht
gekomen voor integraal veiligheidsbeleid op de mbo-instellingen.
Uit genoemde cijfers blijkt dat dit effect heeft. Het
veiligheidsbeleid richt zich op vier pijlers:

1. Sociaal klimaat: maatregelen om
leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen te laten
voelen.

2. Het onderwijssysteem: onderwijs dat
motiveert is ook veiliger onderwijs.

3. Veilige voorzieningen: veilige
inrichting van faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een
fietsenstalling.

4. Goed omgaan met incidenten: nazorg,
registratie en analyse van het incident.

De Monitor Sociale Veiligheid in de
mbo-sector is in 2006 voor de derde keer uitgevoerd (eerder in 2002
en 2004). Het onderzoek is uitgevoerd door CINOP Expertisecentrum
in opdracht van de MBO Raad. Bijna 24.000 deelnemers hebben
meegewerkt aan het onderzoek. Dit is representatief voor de sector.
Ruim 8500 personeelsleden hebben meegewerkt, ongeveer 17 procent
van het totale aantal medewerkers in de sector.

bron:MBO Raad