De korpsbeheerder heeft, op voordracht van
de korpschef, besloten een medewerker van Regiopolitie Groningen te
ontslaan. Tegen de medewerker werd onlangs een disciplinair
onderzoek ingesteld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het
ontslag.

Het betreft een 32-jarige medewerkster van
het cluster Regionale Verkeershandhaving. Zij heeft zich schuldig
gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door het buitensporig,
routinematig en zonder enige terughoudendheid raadplegen van het
politieregister voor niet-zakelijke doeleinden. Ook wordt haar
verweten dat zij onbevoegd informatie uit het politieregister heeft
verstrekt aan een derde.

bron:Politie Groningen