De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om provincies en gemeenten meer bevoegdheden te geven bij de aanpak van bodemsaneringen. De verwachting is dat sanering van vervuilde bodems in Nederland hierdoor sneller zal verlopen. Tot 2009 is er in totaal 975 miljoen euro beschikbaar.

Op grond van een wetsvoorstel dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt de rijksbijdrage aan bodemsaneringen voortaan in periodes van vijf jaar uitgekeerd. De basis hiervoor zijn meerjarenplannen van provincies en gemeenten. Decentrale overheden kunnen door deze langere termijn een betere financiële planning maken voor grote saneringen, waardoor ook betere afspraken gemaakt kunnen worden met derden. Daarnaast mogen provincies en gemeenten voortaan subsidies verstrekken aan bedrijven die de bodem saneren.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular