De Arbeidsinspectie gaat in 2005 meer controleren op illegale arbeid.
Het aantal controles gaat met een derde deel omhoog naar achtduizend.
Ze vinden vooral plaats in de tuinbouw, de bouw, de horeca en in de
vlees- en visbranche. In deze sectoren schakelen werkgevers relatief
vaak illegale werknemers in. Ook worden uitzendbureaus geïnspecteerd
die in deze branches actief zijn.  

 
Sinds 1 januari kan de Arbeidsinspectie zelf boetes opleggen:
kwaadwillende bedrijven krijgen dan lik op stuk. Ook zijn de boetes
fors omhoog gegaan: van nog geen 1000 naar 8000 euro per illegale
werknemer. Werkgevers die betrapt worden, kunnen daarna opnieuw
controles verwachten. Particulieren die zich schuldig maken aan
illegale arbeid betalen een boete van 4000 euro per illegale werknemer.
Overigens controleert de Arbeidsinspectie dit jaar bij meer
particulieren die bouwwerk laten uitvoeren.   
 
Dit staat in het Jaarplan 2005 van de Arbeidsinspectie, dat vandaag
naar de Tweede Kamer is gestuurd. Naast illegale arbeid richt de
Arbeidsinspectie zich op gevaarlijke stoffen, zware lichamelijke
belasting, gevaarlijke machines, geestelijke belasting en valgevaar.
Prioriteit wordt gegeven aan sectoren waar de risico's het hoogst zijn
en de naleving laag. Zo komen er dit jaar controles op de
werkomstandigheden in de voedingsindustrie, de bouw en de scheepvaart.
Minder aandacht is er nodig voor de papierindustrie en uitgeverijen,
waar werkgevers en werknemers afspraken hebben gemaakt over het
verlagen van het ziekteverzuim.   
 
Het ongeval bij de Amercentrale in 2003, met vijf dodelijke
slachtoffers, benadrukte de risico's voor werknemers die betrokken zijn
bij onderhoudsstops. Daarom zal de Arbeidsinspectie in de komende tijd
bij grote industriële bedrijven controleren of het onderhoud veilig
wordt uitgevoerd. Verder is het repareren van tankschepen een riskante
activiteit. Dat komt door de aanwezigheid van explosieve lading in
combinatie met werkzaamheden als lassen en branden. In 2005 wordt
gecontroleerd of bedrijven aan de veiligheidsvoorschriften
voldoen.   
   
Ook de chemie is dit jaar onderwerp van inspectie. In de afgelopen
jaren bleek het te schorten aan de aandacht voor gevaarlijke stoffen en
chemische veiligheid. Er wordt meestal gewacht tot de Arbeidsinspectie
verbeteringen afdwingt. Verder worden tweehonderd zwembaden
geïnspecteerd. Aanleiding zijn het hoge ziekteverzuim en de hoge
arbeidsongeschiktheidcijfers. Onderwerpen van inspectie zijn onder meer
agressie en geweld en de omgang met chemicaliën.  
 
De Arbeidsinspectie controleert in 2005 ook of sociale diensten hun
werknemers voldoende beschermen tegen agressie en geweld van klanten.
Geestelijke problemen door agressie en werkdruk vormen de belangrijkste
oorzaken van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij sociale diensten. De
Arbeidsinspectie bezoekt ongeveer de helft van de 550
instellingen.   
De sociale diensten leveren een 'agressiegevoelig' product. Mensen
raken vaak gefrustreerd als zij geen uitkering krijgen of als die lager
uitvalt dan verwacht. Uit eerder onderzoek bij vijftien middelgrote
diensten bleek dat 60 procent van de medewerkers zich regelmatig
onveilig voelt, 20 procent ervaring heeft met bedreigingen en 10
procent te maken had met lichamelijk geweld.   
 
In totaal voert de Arbeidsinspectie dit jaar circa 34.000 inspecties
uit. Bij een aantal daarvan wordt samengewerkt met andere
inspectiediensten. Het totaalcijfer is inclusief de onderzoeken van
ongevallen en klachten.   

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular