Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om processen van
radicalisering tegen te gaan. Zo komen er permanente
veiligheidsgebieden waar preventief gefouilleerd kan worden, krijgt de
rechter de mogelijkheid een verbod op te leggen voor bepaalde
beroepsmatige activiteiten en kunnen personen via bestuurlijke weg de
verplichting krijgen zich periodiek te melden dan wel een verbod op het
zich bevinden in de nabijheid van bepaalde personen of objecten. Verder
heeft het kabinet voor de komende vijf jaar meer dan 400 miljoen euro
gereserveerd voor het intensiveren van de aanpak van terrorisme en
radicalisering. Dat blijkt uit een vandaag verschenen brief aan de
Tweede Kamer van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens minister Verdonk
(Vreemdelingenzaken en Integratie). Er komen bijna 600 fte bij voor
alle betrokken inlichtingen-, beveiligings- en opsporingsdiensten. De
ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de voorstellen.
 
 
Het kabinet stelt voor om de komende jaren fors te investeren in het
versterken van de capaciteit van de gehele overheid op het terrein van
het tegengaan van radicalisering en het voorkomen van terrorisme. Voor
volgend jaar is een bedrag gereserveerd van 48 miljoen euro, dat
oploopt tot meer dan 95 miljoen in 2009. In totaal is er ruim 414
miljoen euro. Een groot deel van de investeringen betreft het
aantrekken van extra menskracht. De Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) en de regionale inlichtingendiensten krijgen
een uitbreiding van 107 fte (naast de maatregelen die door het kabinet
genomen worden als reactie op het rapport van de Commissie Havermans).
De politie en het openbaar ministerie (OM) krijgen een uitbreiding van
90 fte en de Koninklijke marechaussee 148 fte. Voor het uitvoeren van
de groeiende vraag naar beveiligingsopdrachten voor personen en
objecten, op centraal en decentraal niveau, zal de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiliging worden uitgebreid met 235 fte en de Eenheid
Bewaken en Beveiligen met 7 fte.  
 
Interventie  
Met de uitbreidingen worden de betrokken diensten in staat gesteld de
informatiepositie optimaal te benutten en zorg te dragen voor de
noodzakelijke analyses en beveiligingstaken. Deze informatie kan leiden
tot verschillende vormen van ingrijpen. Bij het overtreden van de,
inmiddels verruimde, wet zal het openbaar ministerie de betreffende
persoon of organisatie vervolgen. Ook kan het OM een organisatie
civielrechtelijk laten ontbinden via de rechter. Daartoe loopt
inmiddels de eerste procedure ten aanzien van een stichting die in
verband wordt    
gebracht met terroristische activiteiten. Als er sprake is van een
ongewenste tendens van radicalisering, dan kan de overheid ook andere
instrumenten inzetten op het gebied van verblijfsrecht, financiën en
bestuur. Zo kunnen vreemdelingen ongewenst verklaard worden of visa
worden geweigerd en kan bijvoorbeeld de Belastingdienst verzocht worden
gericht financieel of fiscaal onderzoek te doen naar de betreffende
organisatie. De lokale overheid kan de voorwaarden voor het verstrekken
van subsidies of vergunningen aanscherpen. Deze vorm van interventie is
inmiddels van kracht en wordt toegepast op organisaties, stichtingen en
evenementen.   
 
Het bestuurlijke instrumentarium wordt uitgebreid. Het gaat daarbij om
de verplichting voor betrokkende zich periodiek te melden op het
politiebureau, dan wel een verbod zich te bevinden in de nabijheid van
personen of objecten. Deze aanvullingen zijn van toepassing op personen
die op grond van contacten, activiteiten of andere aanwijzingen in
beeld komen, terwijl er op zichzelf onvoldoende aanwijzingen zijn voor
een strafrechtelijk optreden. Als voorbeeld wordt genoemd het zich op
verdachte wijze ophouden op bepaalde locaties.  
 
Verder worden de mogelijkheden tot een verbod op het verrichtten van
beroepsmatige activiteiten verruimd. De rechter krijgt de
mogelijkheid  dit als bijkomende straf op te leggen in die
gevallen waarbij de beroepsmatige activiteiten worden gebruikt voor het
aanzetten tot haat of geweld.   
 
Tevens is besloten om permanente veiligheidsgebieden aan te wijzen.
Binnen deze gebieden wordt het mogelijk om preventief te fouilleren.
Het gehele luchthaventerrein van Schiphol wordt aangewezen als gebied
waar preventief gefouilleerd kan worden. Dit geldt binnenkort ook voor
de overige internationale luchthavens binnen Nederland 

Eerdere maatregelen  
De bewindspersonen hebben een overzicht van de tientallen eerder
genomen maatregelen toegevoegd. Daar onder de diverse wetswijzigingen,
maar ook de organisatorische maatregelen zoals de instelling van de
staf Nationaal Coà¶rdinator Terrorismebestrijding die 1 januari 2005 met
een kernbezetting operationeel is. In het bestaande
samenwerkingsverband Contra-Terrorisme infobox worden al diverse
personen onderzocht door verschillende instanties (AIVD, Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Immigratie- en Naturalisatiedienst,
OM en politie).   
 
In de periode na de moord op Van Gogh is een aantal verdachten
aangehouden. Het onderzoek naar hun betrokkenheid bij terroristische
activiteiten loopt. Van de kring personen rondom verdachte Mohammed B.
zijn inmiddels drie procedures gestart voor een ongewenst verklaring en
is à©à©n verblijfsvergunning ingetrokken.  
 
Het aangekondigde alerteringssysteem is in ontwerp gereed en bevat drie
opschalingsfasen met kleurcodes: geel (lichte dreiging), oranje (matige
dreiging) en rood (hoge dreiging). De codes zijn van belang voor
specifieke sectoren zodat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen
kunnen nemen die gekoppeld zijn aan de betreffende code. Het systeem
wordt in eerste instantie uitgewerkt voor de sector Spoor, gemeente
Rotterdam, Schiphol en de sectoren drinkwater en electriciteit. Voor
deze sectoren zal het alerteringssysteem naar verwachting 1 maart dit
jaar in werking treden.  
 
Internationaal  
In internationaal verband wordt er inmiddels nauw samengewerkt op zowel
het strafrechtelijk terrein, als inlichtingenmatig. Onder Nederlands
voorzitterschap is het 'Haags programma' vastgesteld met daarin
afspraken over samenwerking op het terrein van terrorismebestrijding en
met name het uitwisselen van gegevens die de staatsveiligheid
betreffen. Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een Europees Visum
Infomatiesysteem waarin de persoons- en biometrische gegevens van alle
aanvragers voor een Schengenvisum worden opgeslagen. Tevens komt er een
centrale eenheid die acties ten behoeve van de bewaking aan de Europese
buitengrens gaat coà¶rdineren en vindt er uitwisseling plaats van
strafrechtelijke informatie.  

Bron: Ministerie van Justitie