Verkeer en Waterstaat heeft al meer dan de helft van de gewenste 30% vermindering van administratieve lasten voor bedrijven behaald. Dit schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer. In het kader van de modernisering van de overheid heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verminderen en verbeteren van regels en aan het verbeteren van de dienstverlening. De andere helft van de lastendruk en de vermindering regels en vergunningen wordt in belangrijke mate in 2006 en 2007 behaald.

Een greep uit de resultaten die tot nu toe zijn bereikt: de producten van de Dienst wegverkeer (RDW) kosten de afnemers nu minder tijd en geld door digitalisering en informatie-uitwisseling.  Een ander voorbeeld is dat ondernemers in de zeevaart minder  gegevens hoeven te registreren omdat dit in het nieuwe schepenbesluit is teruggebracht tot internationaal vastgelegde verplichtingen.

Onder de noemer Beter Geregeld pakt de minister de regeldruk aan. Er worden verschillende wetsvoorstellen (Binnenvaartwet, Waterwet, nieuwe Wet wegvervoer goederen, Wet luchtvaart) aan de Kamer aangeboden waarin bestaande wetten zijn gebundeld of regelingen zijn vereenvoudigd. Ook andere wetten zijn tegen het licht gehouden zoals de Ontgrondingenwet en de Luchtvaartwet, wat heeft geleid tot een vereenvoudiging van die wetten en een vermindering van het aantal regelingen daarin. Naast het herzien van wetgeving heeft het ministerie ook de domeinen binnenvaart, personenvervoer en infrastructuur onder de loep genomen.  Een aantal ‘veranderplannen’ is daarvan het resultaat. Voor de binnenvaart komt er bijvoorbeeld op korte termijn ‘één vergunningenloket’ en voor het busvervoer wordt het vergunningenstelsel sterk vereenvoudigd.

De minister wil een forse vermindering van het aantal vergunningen(stelsels) bewerkstelligen. Een van de doelstellingen is bijvoorbeeld dat voor het goederenwegvervoer vanaf 2007, 112.000 vergunningen vervallen, zoals de verklaring van dienstbetrekking voor chauffeurs en de inschrijvingsplicht eigen vervoer.

Er is ook sprake van een verbetering van de dienstverlening van het departement. Zo wordt het toezicht in alle sectoren gemoderniseerd. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het nieuwe toezichtsarrangement voor de Koopvaardij dat sinds 1 augustus van dit jaar van kracht is waarbij klassenbureau’s de meeste certificerende taken op zich nemen. Ook het toezichtsarrangement op Luchthavens is herzien. De Inspectie Verkeer en Waterstaat voert sinds januari controles uit op basis van risico-analyses. Luchtvaartmaatschappijen die goed ‘scoren’ worden minder gecontroleerd dan hun collega’s die het minder nauw nemen met de veiligheidsvoorschriften.  De verbetering van de dienstverlening is ook terug te voeren op het programma e-government waarbij door digitalisering bij de uitvoering van regels en toezicht belangrijke winst kan worden gemaakt.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular