De Europese Commissie wil een balans
vinden tussen economie, sociale aspecten en duurzaam gebruik van de
zee. Het kabinet ziet kansen en voordelen hierbij meer samen te
werken. Nieuwe EU-regels zijn niet gewenst. Dat staat in het
kabinetsstandpunt op het Groenboek Europees Maritiem Beleid dat de
Europese Commissie in juni 2006 heeft uitgebracht.Het kabinet heeft
eerst organisaties en maatschappelijke groeperingen gevraagd naar
hun visie op het Groenboek. De uitkomst van deze consultatie is
verwerkt in het kabinetsstandpunt.

Balans

Nederland stemt in het met het doel van
het Groenboek: een balans vinden tussen economische groei en
werkgelegenheid in de maritieme sector en het behoud van de
ecologische waarde van de Europese kust- en zeegebieden.

Het kabinet vindt de ecosysteembenadering
hiervoor een goede basis. Bij het gebruik van de zee door de mens
wordt dan rekening gehouden met het behoud van het ecosysteem.

Nederland denkt daarnaast onder meer
aan:

een betere coördinatie en afstemming
van het maritieme beleid binnen de Europese Commissie;

de tegenstrijdigheden in Europese
regelgeving wegwerken;

belemmeringen voor de kustvaart wegnemen
en illegale visserij terugdringen.

Het kabinet ziet ook mogelijkheden in een
sterkere internationale samenwerking, tussen EU-landen en met
landen buiten de EU.

Aanpak

Het kabinet stelt dat Nederland
nadrukkelijk geen voorstander is van een Europese aanpak bij
kustverdediging, ruimtelijke planning en marktordening van
zeehavens.

Ook vindt het kabinet nieuwe Europese
maritieme regelgeving ongewenst. Meer samenwerking en afstemming
moeten vooral komen door praktische acties en nieuwe
werkwijzen.

Het kabinetsstandpunt wordt voorgelegd aan
de Tweede Kamer en vervolgens in juni aangeboden aan de Europese
Commissie.

Bron:RVD