Steeds meer
rioolwaterzuiveringsinstallaties nemen extra maatregelen om de
lozing van fosfaat en stikstof in het afvalwater tot het minimum te
beperken. Europese regelgeving om oppervlaktewater te beschermen
heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Dat blijkt uit
waarnemingen van het CBS.

Meer inspanningen om water te zuiveren

Nederland telt circa 370
rioolwaterzuiveringsinstallaties. In 2005 namen zeven op de tien
installaties extra maatregelen om fosfaat te verwijderen uit het
afvalwater, zes van de tien hebben extra voorzieningen getroffen om
stikstof te verwijderen. In 1990 spande nog geen één
op de tien waterzuiveringsinstallaties zich extra in om afvalwater
te zuiveren van fosfaat en stikstof.

Grote toename zuiveringsrendement

Door de extra inspanningen van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties is het zuiveringsrendement sterk
toegenomen. In 2005 werd ruim 81 procent van de aangevoerde
hoeveelheid fosfaat uit het afvalwater verwijderd, tegen 57 procent
in 1990. Het zuiveringsrendement voor stikstof nam toe tot 74
procent in 2005.

Europese doelstellingen bijna gehaald

De Europese eis om op jaarbasis landelijk
een zuiveringsrendement van 75 procent te behalen, was voor fosfaat
al in 1996 behaald. Voor stikstof is de verwachting dat in 2006
voor het eerst aan deze eis zal worden voldaan.

Fosfaatverwijdering steeds meer
biologisch

Vanoudsher gebruiken de
waterzuiveringsinstallaties chemicaliën om het fosfaat te
verwijderen. Deze chemische defosfatering is evenwel duur vanwege
de inkoop van chemicaliën. De biologische fosfaatverwijdering,
waarbij speciale bacteriën fosfor opnemen, is de laatste jaren
sterk in opmars. In 2005 werd deze methode al door 42 procent van
de installaties toegepast. In 1995 deed nog 7 procent dat.
Stikstofverwijdering gebeurt altijd volledig biologisch.

bron:CBS