De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van
Economische Zaken ingestemd met aanpassing van het Nationaal
Frequentieplan uit 2002. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken
die zijn gemaakt op de Wereld Radio Conferentie 2003.

Het kabinet stelt drie aanpassingen voor. Door het toenemende gebruik
van mobiel internet (WiFi) en de hogere technische eisen die daarvoor
nodig zijn komt er wereldwijd meer ruimte voor mobiel internet. Dit
betekent dat er nu extra ruimte komt in de 5 GHZ band naast de 2,4 GHZ
band. Daarnaast krijgt kerktelefonie formeel ruimte gereserveerd in het
frequentieplan. Ten derde is de datum verschoven waarop bij digitale
radio (T-DAB) de beperking op het gebruik van capaciteit voor
niet-omroepdoeleinden vervalt. Deze datum is verschoven van 31 december
2007 naar 31 december 2011.

Het Nationaal Frequentieplan is een bestemmingsplan waarin per
frequentieband wordt aangegeven voor welk type gebruik de band bestemd
is en welk soort verdelingsmechanisme wordt gebruikt bij de verdeling.
Het voorkomen van interferentie en een transparante toedeling van de
(vaak schaarse) frequentieruimte zijn de voornaamste reden voor een
frequentieplan.

Het Nationaal Frequentieplan 2005 heeft geen directe relatie met de
Nota Frequentiebeleid die medio 2005 aan de Tweede Kamer zal worden
gezonden. Deze nota geeft een visie op het beleid rondom frequenties
voor de komende 5 àƒÆ’  10 jaar. Het eerder uitgebrachte advies (juli 2004)
van de commissie-Frequentiebeleid onder leiding van dhr. Wolffensperger
wordt hierin meegenomen.

Bron: Ministerraad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular