Minister Dekker (VROM) vindt gebiedsontwikkeling een noodzakelijke stap om complexe ruimtelijke opgaven in Nederland op te lossen. Het Rijk heeft daarbij een sturende rol als het gaat om de betrokkenheid, de benodigde instrumenten en de kennis. Hiermee onderschrijft de minister de aanbeveling van de adviescommissie onder leiding van Riek Bakker. Ruimtelijke projecten van nationaal belang krijgen voorrang bij de verdeling van de FES-gelden (900 miljoen euro) voor de uitvoering van de Nota Ruimte, aldus minister Dekker tijdens de conferentie .Gebiedsontwikkeling: voorbij de voorbeeldprojecten.

VROM wil concrete gebiedsprojecten actief blijven ondersteunen. Maar niet alleen het Rijk is aan zet. Minister Dekker: .Decentraal wat kan, centraal wat moet. betekent à³à³k dat andere overheden à©n de marktpartijen zelf
verantwoordelijkheid moeten nemen..

Bij gebiedsontwikkeling gaat het er om de verschillende belangen en partijen (Rijk, andere overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, etc) bij elkaar te brengen om gezamenlijk een gebied te ontwikkelen. In opdracht van minister Dekker heeft de adviescommissie Bakker het afgelopen anderhalf jaar veertien regionale voorbeeldprojecten voor gebiedsontwikkeling bezocht en daarover geadviseerd hoe deze aan te pakken. Provincies hebben de projecten voorgedragen in het kader van de Nota Ruimte. Zij hebben daarbij het voortouw. De veertien projecten lopen uiteen als het gaat om de plannen en uitvoering. In alle gevallen is wel een stap vooruit gezet in de ontwikkeling, aldus Dekker.
De minister stelt verder dat het Rijk een belangrijke sturende rol heeft bij complexe ruimtelijke opgaven in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn de veiligheid van de kust en van de rivieren, de verstedelijkingsopgave in de Noord- en Zuidvleugel of de toekomst van Schiphol. Opgaven met .een duidelijk nationale uitstraling. verdienen van het Rijk extra aandacht. Daarmee onderschrijft minister Dekker à©à©n van de aanbevelingen van de commissie Bakker. Dergelijke ruimtelijk opgaven krijgen voorrang bij de verdeling van het geld dat in het FES-fonds is gereserveerd voor de uitvoering van de Nota Ruimte (900 miljoen euro). Welke concrete projecten dat moeten zijn, wordt volgend jaar in het kabinet besproken.

Initiatieven
Om gebiedsontwikkeling als werkwijze te stimuleren heeft de minister in de afgelopen periode al enkele initiatieven genomen. Bijvoorbeeld de zogenoemde programma-aanpak. Om een aantal grote projecten

rijksbreed op te pakken zijn diverse betrokken bewindslieden aangewezen als programmaminister voor een betere coà¶rdinatie en versnelling van de uitvoering van de Nota Ruimte. De focus ligt daarbij op de Zuidvleugel Randstad, Groene Hart, Noordvleugel Randstad en Brabantstad/Zuidoost-Brabant. .Begin volgend jaar zal ik nagaan hoe deze aanpak ook buiten de huidige vier programmagebieden kan worden toegepast., aldus de minister.

Verder hebben enkele voorbeeldprojecten aangetoond dat de betrokkenheid en coà¶rdinatie van het Rijk beter kan in dà­e gebieden waar het rijk grond bezit. Het kabinet versterkt die positie met de oprichting van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB).
De commissie Bakker stelt volgens de minister terecht dat ook wettelijke instrumenten van groot belang zijn voor gebiedontwikkeling. Het gaat daarbij om de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de grondexploitatiewet. Minister Dekker verwacht dat beide wetten in 2007 in werking treden. Verder komt er in 2008 een omgevingsvergunning, waarbij VROM de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk wil samenvoegen. Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving zal het ministerie van VROM een apart project starten om de mogelijkheden in de nieuwe wet- en regelgeving onder de aandacht te brengen bij andere overheden.

Praktijkleerstoel
Net als de adviescommissie Bakker wil minister Dekker de kennisinfrastructuur voor gebiedsontwikkeling verbeteren en versterken. Samen met marktpartijen stelt VROM de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, die wordt ondergebracht bij de Technische Universiteit Delft. Verder wil Dekker concrete projecten actief blijven ondersteunen. Rijk, provincies en gemeenten kunnen dan zelf deskundige hulp inroepen. Riek Bakker is gevraagd zich hiervoor beschikbaar te houden. Verder stelt de minister een door de adviescommissie gemaakte documentaire voor cursussen beschikbaar. Om marktpartijen en maatschappelijke organisaties nog actiever te betrekken bij gebiedsontwikkeling zal de minister samen met de NEPROM een Reiswijzer ontwikkelen. Deze Reiswijzer beschrijft hoe markt en overheid kunnen samenwerken. In het kader van het VROM-programma .Beleid met burgers. wordt bekeken hoe burgers meer kunnen worden betrokken bij regionale gebiedsontwikkeling.

Minister Dekker komt begin volgend jaar met een definitief standpunt op het eindadvies van de adviescommissie Dekker. In een brief aan de Tweede Kamer zal zij aangeven welke vervolgstappen nodig zijn om gebiedsontwikkeling als werkwijze in de praktijk verder te brengen. Naast het eindadvies van de commissie zal de minister eveneens de uitkomsten van de conferentie .Gebiedsontwikkeling: voorbij de voorbeeldprojecten..

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular