De informatievoorziening aan personen en
organisaties die op de Europese terrorismelijst zijn geplaatst, is
recent verbeterd. Ook zullen zij in staat worden gesteld om hun
standpunt over de plaatsing kenbaar te maken. Dit schrijft minister
Hirsch Ballin in

antwoord op schriftelijke vragen van het
Kamerlid De Wit naar aanleiding van een uitspraak van het Gerecht
van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie in december
2006.

Zo moet de Raad van de EU personen en
organisaties die op de lijst geplaatst worden direct na plaatsing
meedelen wat de belastende redenen zijn, tenzij dwingende
overwegingen inzake openbare orde, veiligheid of het onderhouden
van internationale betrekkingen zich hiertegen verzetten.
Staatsgeheimen kunnen door deze uitzondering beschermd blijven.

Door personen en organisaties te
informeren en hen in staat te stellen te reageren op het
plaatsingsbesluit en ontlastende argumenten aan te voeren bij de
Raad, zijn hun rechten op hoor en wederhoor gewaarborgd. Vervolgens
kunnen zij in beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg.

Ook bij de VN-lijst zijn door de
Veiligheidsraad meer procedurele waarborgen ingevoerd. Personen en
organisaties die op de VN-lijst zijn geplaatst worden beter
geïnformeerd en kunnen zich rechtstreeks tot het
VN-secretariaat wenden met een verzoek om van de lijst te worden
gehaald.

'Het met meer waarborgen omkleden van de
procedure heeft naar mijn mening juist positieve gevolgen voor de
terrorismebestrijding in Nederland en Europa. Dergelijke waarborgen
verhogen de rechtsbescherming en dragen daarmee bij aan de verdere
acceptatie van de maatregelen ter bestrijding van het terrorisme',
aldus de minister bij de beantwoording van schriftelijke vragen van
de Kamerleden Çörüz en Van Haersma Buma over
dezelfde rechtszaak. Uit de recente uitspraak van het Gerecht van
Eerste Aanleg leidt de bewindsman niet af dat er onvoldoende
rechtsbescherming is tegen plaatsing op de Europese
terrorismelijst. De uitspraak laat juist zien dat er effectieve
rechtsbescherming is.

bron:MinJus