De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen over de aanpak van
illegale wapens van minister Donner van Justitie en minister Remkes van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het plan wordt
voorgesteld om, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, de
mogelijkheden ten aanzien van het preventief fouilleren uit te breiden.
Zo wordt voorgesteld de Koninklijke marechaussee de mogelijkheid te
bieden om op het hele gebied van de luchthaven Schiphol preventief te
fouilleren. De perrons van de NS worden aangewezen als gebied waar
gecontroleerd kan worden op wapens. Verder wordt onderzocht of de
categorie verboden messen uitgebreid kan worden. Tevens komen er lokaal
georganiseerde wapeninleveracties.

Het bezit en gebruik van wapens door particulieren in Nederland is aan
strikte eisen gebonden. Alleen vergunninghouders kunnen, na een
uitgebreide controle, een wapen bezitten en deze gebruiken voor
bijvoorbeeld de schietsport of de jacht. Het bezit van illegale wapens
wordt streng bestraft, de strafmaat is recentelijk verhoogd van negen
maanden naar vier jaar. Naar aanleiding van het aanvalsplan tegen
wapengeweld van de LPF heeft de vaste kamercommissie voor Justitie
gevraagd om een nader standpunt van het kabinet.

Preventief fouilleren is een belangrijk instrument om het bezit van
illegale wapens tegen te gaan. De burgemeester heeft nu al de
bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar gecontroleerd kan worden.
Dat betekent dat er in delen van een wijk, evenementen en grote
vervoersassen (snelwegen) preventief gefouilleerd kan worden. Aangezien
NS-perrons particulier bezit zijn, is nu besloten deze aan te wijzen
als gebied waar gecontroleerd kan worden. Voor de uitwerking van dit
voornemen zullen de betrokken ministeries in contact treden met de
eigenaren van deze particuliere terreinen. Hetzelfde geldt voor de
gebieden van de luchthavens waar de Koninklijke marechaussee nu slechts
een gedeeltelijke controlebevoegdheid heeft. Deze wordt uitgebreid naar
de hele luchthaven. Voor beide maatregelen wordt een voorstel tot
wijziging van de wet Wapens en Munitie voorbereid.

Verder wordt, mede naar aanleiding van het aanvalsplan tegen
wapengeweld, onderzocht of er een algemeen verbod moet komen op
stiletto's en vlindermessen. De politie heeft momenteel de bevoegdheid
deze messen in beslag te nemen als de eigenaar niet aannemelijk kan
maken waarom hij of zij dit wapen om legitieme redenen bij zich draagt.
Tevens zijn er aanvullende eisen die gesteld worden ten aanzien van de
lengte van het lemmet en het aantal snijvlakken. Bekeken zal worden of
de eisen aangescherpt kunnen worden ten aanzien van andere messen,
zonder dat personen die beroepsmatig messen vervoeren (zoals koks) de
dupe worden.

Verder stellen de bewindspersonen voor om wapeninleveracties te
organiseren, maar dan op lokaal niveau en gericht op specifieke
doelgroepen zoals jongeren of horecapubliek. Met gerichte acties wordt
er meer rendement verwacht dan met à©à©n opnieuw te organiseren
landelijke inleveractie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een
LPF-motie van eind 2004, waarin de regering wordt opgeroepen om een
wapeninleveractie te organiseren.

Om de aanpak van legale wapens verder aan te scherpen wordt op korte
termijn de circulaire wapens en munitie aangepast. Hierin staan onder
meer maatregelen ten aanzien van de schietverenigingen en het
particulier wapenbezit.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken