De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met de Nota Boetestelsel in financiële wetgeving. In de nota wordt onder meer voorgesteld om het systeem van vaste boetebedragen aan te vullen met een flexibel deel voor de zwaardere overtredingen, zodat boetes kunnen worden opgelegd die meer in verhouding staan tot de veroorzaakte schade of het genoten voordeel. Het nieuwe boetestelsel zal een maximumboete van 1 miljoen euro (in de huidige praktijk is het feitelijke boetemaximum circa 500.000 euro) of, als dat bedrag hoger is, eenmaal het bedrag van door derden geleden schade of tweemaal het financiële voordeel dat met de overtreding is behaald. Ook zal worden geanticipeerd op de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht om - voor zover dat nog niet mogelijk is - individuele personen te beboeten. 

Bij de behandeling van het eerste deel van de Wet financieel toezicht in de Tweede Kamer bleken vragen te bestaan over de functiescheiding van de toezichthouders. In dat verband heeft minister Zalm toegezegd een kabinetsstandpunt hierover op te nemen in de nota Boete. Over de nota is een consultatie gehouden onder marktpartijen. Daarin kwamen ook van de kant van de markt zorgen naar voren over de functiescheiding bij toezichthouders en over het opheffen van de schorsende werking bij bezwaar of beroep tegen een boetebeschikking. De geluiden uit de Kamer en de consultatie hebben ertoe bijgedragen dat de functiescheiding bij toezichthouders wordt aangescherpt en dat de schorsende werking bij beroep of bezwaar gehandhaafd blijft. 
 
De nota wordt nu aan het parlement aangeboden. Vervolgens zal een aparte Boetewet worden opgesteld, zodat de financiële wetgeving in à©à©n keer integraal gewijzigd kan worden en de sector niet met opeenvolgende wijzigingen wordt geconfronteerd. 

bron:RVD