Naamloze vennootschappen kunnen binnenkort
eigen aandelen ruimer inkopen omdat zij niet langer gebonden zijn
aan de maximumgrens van tien procent van het geplaatste kapitaal.
Hierdoor krijgen deze ondernemingen meer mogelijkheden hun kapitaal
te herstructureren. Dit staat in een wetsvoorstel van minister
Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Het gaat om de uitvoering van een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad van 6 september 2006 waarin wijzigingen en
versoepelingen staan van regels die te maken hebben met de
oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en
wijziging van hun kapitaal.

Het wetsvoorstel regelt ook dat bij
inbreng op aandelen in natura de verplichte accountantsverklaring
onder bepaalde voorwaarden achterwege mag blijven. De inbreng wordt
dan gewaardeerd op basis van een door een accountant goedgekeurde
jaarrekening of een rapport van een erkende deskundige, of aan de
hand van de gemiddelde koers van ingebrachte effecten of
geldmarktinstrumenten. Daarnaast is van belang dat financiële
steunverlening aan derden in de vorm van leningen onder bepaalde
voorwaarden wordt toegestaan. Deze voorwaarden moeten voorkomen dat
de financiële positie van de onderneming onder druk komt als
gevolg van de verstrekking van leningen. Nu zijn dergelijke
transacties verboden. Verder wordt de verzetregeling voor
schuldeisers bij kapitaalvermindering aangepast. Schuldeisers die
vinden dat hun positie te lijden heeft onder de vermindering van
kapitaal van de onderneming, zullen voortaan moeten bewijzen dat de
voldoening van hun vordering daadwerkelijk in gevaar komt. Voor de
praktijk zal naar verwachting de verruiming van de mogelijkheden
voor inkoop van eigen aandelen de meeste voordelen opleveren.

bron:MinJus