16- en 17-jarige leerlingen met een
vmbo-diploma kunnen straks makkelijker via het onderwijs voor
volwassenen een havodiploma behalen. Met die startkwalificatie
kunnen zij geschoold werk doen op de arbeidsmarkt. De ministerraad
heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Van
Bijsterveldt (OCW). Het gaat om leerlingen met een vmbo-diploma
gemengde of theoretische leerweg.

Het kabinet geeft in de nieuwe regeling
meer ruimte voor samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en
het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen kunnen leerlingen maatwerk
bieden en het onderwijs doelmatiger inrichten.

De regeling is bedoeld voor
risicoleerlingen, leerlingen die hun profiel willen verbeteren of
verbreden ('tweede-wegdeelnemers') en leerlingen die meer kunnen
of willen dan op hun eigen school mogelijk is.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan
de Raad van State gestuurd.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs,
instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie (bve) en
gemeenten worden per brief geïnformeerd over de regeling.

Bron:OCW