Het wordt voor werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe EU-lidstaten makkelijker om aan het werk te komen in zestien sectoren, waaronder de metaalindustrie, de zorgsector en winkelbedrijven. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)  zal vanaf 17 september voor deze sectoren en bedrijfstakken sneller een tewerkstellingsvergunning afgeven. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt met een publicatie in de Staatscourant.

Werkgevers die een werknemer willen aannemen uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië hoeven om een tewerkstellingsvergunning te krijgen niet meer te voldoen aan de zogenoemde arbeidsmarkttoets. Dit betekent dat ze niet langer verplicht zijn eerst te werven onder werknemers uit Nederland of  in andere “oude” EU-lidstaten. Hierdoor kan een vergunning veel sneller verkregen worden. Nu kost dat gemiddeld tien weken, dat kan na de versoepeling teruglopen tot twee weken.

Het kabinet wil dat werknemers uit de nieuwe EU-landen dezelfde rechten op de arbeidsmarkt krijgen als werknemers uit Nederland en de oude landen van de EU. Daarvoor neemt het maatregelen om gelijke behandeling te garanderen. Als dit flankerend beleid ingevoerd is zal de tewerkstellingsvergunning vervallen. Vooruitlopend op het volledig vrije verkeer van werknemers wil het kabinet al dit jaar de vergunningen in verschillende sectoren stapsgewijs soepeler en sneller afgeven. Eerder gebeurde dit al voor de agrarische sector, de binnenvaart, wetenschappelijk onderzoek, slachterijen en visfileerbedrijven en de kleinmetaal.

Bij het vaststellen van sectoren die in aanmerking komen voor het afschaffen van de arbeidsmarkttoets is gekeken naar zaken als vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de betreffende sector en het aantal mensen dat in de WW zit.

In de sectoren waarvoor de arbeidsmarkttoets nu vervalt, is het risico op verdringing van Nederlandse arbeidskrachten minimaal. Daarnaast zijn voorafgaande aan de besluitvorming sociale partners geconsulteerd.

Het vervallen van de arbeidsmarkttoets wil niet zeggen dat er geen eisen meer gesteld worden aan de werkgevers. Zo moeten zij hen hetzelfde loon betalen als Nederlandse werknemers. Toezicht en controle worden versterkt vooruitlopend op het afschaffen van de verplichting aan werkgevers een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor werknemers uit de nieuwe landen van de EU.

Nieuwe categorieën en sectoren waarvoor per 17 september geen arbeidsmarkttoets meer geldt bij het aannemen van werknemers uit Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië:

Groothandels in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

Metaalindustrie

Bakkerijen

Slagersbedrijven

Slagers overig (alleen de subsectoren loonslachterijen en abattoirs)

Detailhandel en ambachten

Grootwinkelbedrijf

Horeca algemeen

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

Groothandel I

Groothandel II

Zakelijke dienstverlening II

Mortelbedrijf

Overheid, Rijk, politie, rechterlijke macht

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

Overheid, openbare nutsbedrijven

Overheid, overige instellingen

Telecommunicatie

bron:SZW