Organisaties in de publieke sector worden voortaan verplicht om in hun jaarverslag de jaarlonen van topfunctionarissen te vermelden voor zover deze het gemiddelde jaarloon van een minister te boven gaan. Hetzelfde geldt voor de privaatrechtelijke organisaties waarvan de inkomsten voor ten minste 50 procent uit publieke middelen komen, met een minimum van 100.000 euro.

Naast het jaarloon moet in het jaarverslag ook de functietitel worden vermeld en er moet worden aangegeven of de functionaris het gehele jaar in dienst is geweest of slechts een deel daarvan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal deze informatie uit de jaarverslagen bundelen en in een overzicht aan het parlement aanbieden. Dit staat in het wetsvoorstel openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens waarmee de ministerraad op voorstel van minister Remkes van BZK heeft ingestemd. Met de openbaarmaking van de topinkomens kan het kabinet meer rekenschap afleggen over de besteding van publieke middelen.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector onvoldoende transparant zijn. Daarnaast is naar voren gekomen dat een groot deel van de instellingen in deze sector op vrijwillige basis geen gegevens beschikbaar stelt. Omdat met de inkomens van deze topfunctionarissen collectieve middelen zijn gemoeid vindt het kabinet openheid over beloningspositie en -ontwikkeling met het oog op verantwoording noodzakelijk. Een vergroting van de transparantie van de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector kan daarnaast remmend werken op de salarisontwikkeling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:BZK