Het verbeteren van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel
veiligheidsregio's. De bestuurlijke en de operationele slagkracht
van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing
moet en kan beter. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale
verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp
of crisis te bestrijden. Door de brandweerzorg, de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en
crisisbeheersing op regionaal niveau bijeen te brengen wordt niet
alleen de slagkracht vergroot, maar wordt ook eenheid,
eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt. De veiligheidsregio
heeft dezelfde schaal als de politieregio. Dat maakt ook
samenwerking met de politie makkelijker.

De ministerraad heeft op voorstel van
minister Remkes (Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties) ingestemd met het
wetsvoorstel waarmee de veiligheidsregio wordt ingesteld. Het
wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

In het kader van het wetsvoorstel dienen
gemeenten een aantal taken over te dragen aan het bestuur van de
veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit
de burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. De
voorbereiding op mogelijke branden, rampen en crises wordt op een
nieuwe leest geschoeid. Het bestuur van de veiligheidsregio zal de
risico's in de regio inventariseren. Bij die inventarisaties
zullen gemeenten en andere crisispartners, zoals waterschappen,
defensie en het OM worden betrokken. Onderdelen van het regionale
beleid zijn onder meer de eventuele landelijke
beleidsdoelstellingen, het gezamenlijke oefenen van de
hulpverleningsdiensten en de afspraken met crisispartners. Om goed
voorbereid te zijn op een aantal concrete rampsituaties,
bijvoorbeeld bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen,
zullen zogenaamde rampbestrijdingsplannen worden opgesteld.

Als er onverhoeds toch een brand, ramp of
crisis plaatsvindt, is en blijft de burgemeester binnen de gemeente
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De
burgemeester houdt dan ook het gezag. Als er een brand, ramp of
crisis plaatsvindt die een gemeente overstijgt, kan de voorzitter
van de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam (RBT) in het
leven roepen. Dit RBT bestaat in ieder geval uit de burgemeesters
van de getroffen gemeenten en de hoofdofficier van justitie en de
crisispartners wier aanwezigheid in verband met de omstandigheden
van belang is. Het RBT is belast met de bestuurlijke
coördinatie. De voorzitter van het RBT stuurt de regionaal
operationeel leider aan, die op zijn beurt het Regionaal
Operationeel Team (ROT) leidt. In het ROT zitten de leidinggevenden
van betrokken hulpverleningsdiensten en wordt de
multidisciplinaire

aanpak vormgegeven.

Momenteel wordt er tussen partijen in de
regio's al meer en meer samengewerkt. Die

samenwerking kent echter een te grote mate
van vrijblijvendheid, waardoor nog niet die kwaliteitsverbetering
plaatsvindt die door regionalisering kan worden bereikt. Dit geldt
ook voor de huidige samenwerking tussen gemeentelijke
brandweerkorpsen en de regionale brandweer. Daarom staat in de wet
dat er in de toekomst per regio één

brandweerorganisatie, met
één commandant moet komen.

bron:BZK