Binnen de tbs-klinieken heeft 42% van de populatie en binnen de
GGz-instellingen heeft ongeveer 35% van de populatie blijvend toezicht
nodig.
Het gaat hierbij om forensisch psychiatrische patiënten bij wie ondanks
meerdere behandelpogingen ook op lange duur het gevaar blijft bestaan
dat zij delicten plegen als er geen blijvende controle en toezicht voor
hen is. Dit staat in het WODC-onderzoek 'Blijvend
delictgevaarlijk-empirische schattingen en conceptuele verheldering'
dat door minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer is
aangeboden.  
 
Voor minister Donner is het onderzoek aanleiding om een beleidskader op
te stellen voor de longstay. Niet iedere blijvend delictgevaarlijke
hoeft op een zwaar beveiligde longstay afdeling te verblijven. Vaak kan
met een lichter veiligheidsregiem worden volstaan, omdat men niet
direct delictgevaarlijk is.  
Ook vindt er overleg plaats met de minister van VWS om te bepalen of,
en zo ja op welke wijze de geestelijke gezondheidszorg bij de
uitvoering van het beleid betrokken kan worden.   
 
De inventarisatie van blijvend delictgevaarlijke patiënten heeft
plaatsgevonden in de acht tbs-klinieken, de drie Forensisch
Psychiatrische Klinieken (FPK's), de negen Forensisch Psychiatrische
Afdelingen (FPA's) van algemeen psychiatrische ziekenhuizen, de drie
Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB's) en Hoeve Boschoord. 
 
Daarnaast hebben ook twee gesloten afdelingen voor chronisch
psychiatrische patiënten van algemeen psychiatrische ziekenhuizen
deelgenomen.    
 
Van de 1047 patiënten uit de tbs-sector, worden door het WODC 448
aangemerkt als blijvend delictgevaarlijk. Daarvan hebben 180 naar
verwachting een gesloten (longstay) voorziening nodig, vergelijkbaar
met de huidige 60 longstayplaatsen binnen tbs-klinieken. Voor 107
patiënten is volgens het WODC een intramurale (longstay) plaats nodig
met een niveau van beveiliging en zorg zoals dat wordt geboden door
voorzieningen binnen de forensische GGz. Dagelijks forensisch toezicht
op delictgerelateerd gedrag in bijvoorbeeld een voorziening voor
beschermd wonen is nodig voor 140 personen.   
 
In de GGz-sector worden 210 van de 601 patiënten gezien als blijvend
delictgevaarlijk. Daarvan hebben er 24 naar verwachting een gesloten
longstay voorziening nodig. Een intramurale (longstay) plaats is voor
79 mensen nodig en 106 mensen komen in aanmerking voor een voorziening
waarbij de patiënt onder dagelijks forensisch toezicht op
delictgerelateerd gedrag staat.  
 

Bron: Ministerie van Justitie