Het aandeel duurzame energie in het
Nederlandse energieverbruik is licht gestegen. In 2006 was 2,6
procent van het totale verbruik uit duurzame binnenlandse bronnen
afkomstig, tegen 2,4 procent in 2005. Dat blijkt uit metingen van
het CBS. Deze toename komt vooral doordat er veel grote windmolens
zijn geplaatst. Het meestoken van biomassa in
elektriciteitscentrales daalde daarentegen.

Windenergie groeit fors

De elektriciteitsproductie uit windenergie
is in 2006 met een derde gestegen en vormde daarmee 0,7 procent van
de Nederlandse energievoorziening. De toegenomen productie van
elektriciteit uit windenergie is vooral te danken aan het plaatsen
van veel nieuwe grote windmolens, onder andere in Delfzijl en in
Flevoland. Ook waaide het in 2006 meer dan in 2005, wat de
productie verhoogde.

Meestoken van biomassa daalt

Het meestoken van biomassa in
elektriciteitscentrales is in 2006 met ongeveer 5 procent gedaald
ten opzichte van een jaar eerder. In de periode 2003–2005
verviervoudigde het meestoken nog.

In de tweede helft van 2006 halveerde het
meestoken. Een reden hiervoor kan zijn de verandering in de
subsidietarieven per 1 juli 2006. Over heel 2006 gezien is het
meestoken echter nog steeds de techniek met de grootste bijdrage
aan de productie van duurzame energie: een derde van het
totaal.

Lichte toename duurzame
elektriciteitsproductie

Duurzame energie komt voor ongeveer
driekwart beschikbaar als elektriciteit. De binnenlandse productie
van duurzame elektriciteit steeg van 6,1 procent van het totale
elektriciteitsverbruik in 2005 naar 6,6 procent in 2006.

De import van groene stroom bedroeg in
2006 7,9 procent van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Meer
dan de helft van de in Nederland verkochte groene stroom is daarmee
afkomstig uit het buitenland.

bron:CBS