De CAO-afspraken over contractlonen, loonaanvullingen bij ziekte en kinderopvang zijn over het algemeen in de geest van het sociaal akkoord. Dat is de algemene indruk van een tussenstand, gebaseerd op 42 CAO's en principeakkoorden, waaronder zo'n 2 miljoen werknemers vallen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De gemiddelde contractloonstijging bedraagt 1,24 procent. Als dat omgerekend wordt naar het kalenderjaar 2005 dan is er sprake van een loonstijging van 1,07 procent. In de kabinetsverklaring naar aanleiding van het sociaal akkoord staat dat het kabinet verwacht dat 'op grond van de voornemens van sociale partners in 2005 de contractloonstijging uiterst terughoudend zal zijn'.

In de meeste CAO's worden afspraken gemaakt ter bestrijding van ziekteverzuim. In 12 CAOs wordt de loondoorbetaling over de eerste twee ziektejaren beperkt tot 170 procent van het laatstverdiende loon. In ongeveer de helft van de CAO's wordt een doorbetaling boven 170 procent afhankelijk gesteld van reïntegratie-inspanningen of wordt al in het eerste ziektejaar gekort op de loondoorbetaling.
Het kabinet bekijkt in 2007 of sociale partners zich hebben gehouden aan de intentieverklaring van de Stichting van de Arbeid waarin staat dat de loondoorbetaling bij ziekte in de eerste twee jaar in principe niet meer dan 170 procent van het laatst verdiende loon bedraagt. Als dat het geval is, zo heeft het kabinet gesteld in een verklaring bij het sociaal akkoord, wordt de uitkering voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten verhoogd en de (Pemba)boete afgeschaft die een werkgever moet betalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.

In bijna alle CAO-afspraken over kinderopvang is vastgelegd dat de werkgever 1/6 deel van de kosten betaalt. Dat sluit aan bij de nieuwe Wet kinderopvang. In de meeste CAO's is geen voorziening getroffen voor gevallen waarin de werkgever van de partner geen bijdrage levert. Dit is een voorziening die voorheen vaak wel bestond. Van de vier CAO's die geen regeling voor kinderopvang kenden, is in à©à©n grote CAO voor ruim 400.000 werknemers een werkgeversbijdrage voor kinderopvang geïntroduceerd. Verder is in een aantal CAO's een verbetering binnen de bestaande regeling afgesproken.

Naast beloning, de aanpak van ziekteverzuim en kinderopvang zijn ook (pre) pensioen en levensloop belangrijke onderwerpen aan de CAO-tafel. Informatie over de CAO-ontwikkelingen en over de voorbereidingen van pensioenuitvoerders zal in september naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het kabinet gaat het algemene beeld dat de CAO-afspraken tot nu toe laten zien bespreken met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het komende Voorjaarsoverleg.

bron:SZW