De Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bij het verstrekken van gegevens aan derden, zoals politie en inlichtingendiensten. Het CBP komt tot deze conclusie na afronding van het voorafgaand onderzoek dat M. had aangevraagd.

M. wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van criminaliteit en het voorkomen van misdrijven. Op een meldlijn kunnen burgers anoniem informatie over criminaliteit doorgeven. M. verzamelt deze informatie en verstrekt deze gegevens vervolgens aan politie, inlichtingdiensten en andere relevante organisaties. De stichting heeft met de betreffende partijen overeenkomsten gesloten om waarborgen te treffen voor een verantwoord en zorgvuldig gebruik van deze gegevens. Mede op basis hiervan is het CBP van mening dat M. een gerechtvaardigd belang heeft om deze strafrechtelijke gegevens te verzamelen en te verstrekken.

Bij het gebruik van persoonsgegevens moeten personen van wie gegevens gebruikt worden in beginsel hierover geïnformeerd worden. Een betrokken persoon kan dan zijn rechten, zoals het recht op inzage of correctie uitoefenen. M. heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat het informeren van betrokkenen een onmogelijke dan wel een onevenredig grote inspanning zou vergen: bovendien zou het strijdig zijn met het doel dat M. nastreeft.

Voorafgaand Onderzoek
In bepaalde gevallen stelt het CBP een voorafgaand onderzoek in, voordat de verantwoordelijke de gegevens mag gaan verwerken. Het gaat om verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de verantwoordelijke het sofinummer voor andere doeleinden wil gebruiken dan waarvoor dit nummer specifiek bestemd is of als een verantwoordelijke gegevens wil vastleggen op grond van eigen waarneming zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn, bijvoorbeeld heimelijk cameratoezicht. Ook stelt het CBP een voorafgaand onderzoek indien de verantwoordelijke strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag wil verwerken ten behoeve van derden en hij geen vergunning van het Ministerie van Justitie heeft om als recherchebureau te opereren. Meer informatie over het Voorafgaand Onderzoek is te vinden in het Informatieblad Voorafgaand onderzoek.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.
Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Bron: College bescherming persoonsgegevens

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular