Duidelijke eisen aan brandveiligheid die
overal in het land gelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het
nieuwe concept-Gebruiksbesluit. Bovendien vervalt de
gebruiksvergunning voor gebruikers van gebouwen die bestemd zijn om
meer dan vijftig mensen te herbergen. Hiervoor in de plaats komt
een meldingsplicht. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en
daarmee de brandveiligheid van het gebouw blijft bij de gebruiker;
de controle op het brandveilig gebruik blijft de
verantwoordelijkheid van de gemeente.

VROM heeft de afgelopen jaren met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de branche-organisaties van
brandweer en van het bedrijfsleven (MKB Nederland, Horeca Nederland
en VNO/NCW) gesproken over de regelgeving voor
gebruiksvergunningen. Doorn in het oog waren de verschillende
aanvullende eisen op het gebied van brandveiligheid die gemeenten
hanteren. Daarbij kwam het dringende verzoek vanuit het
bedrijfsleven of de regeldruk naar beneden kan. Op voorwaarde dat
de brandveiligheid niet inboet, heeft het ministerie naar nieuwe
mogelijkheden gekeken. Hieruit is een nieuw concept-Gebruiksbesluit
voortgekomen, dat binnenkort in het kabinet wordt besproken en
vervolgens voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Het
streven is om het nieuwe besluit per 1 augustus 2007 in werking te
laten treden.

Samengevat leidt het nieuwe
Gebruiksbesluit tot het volgende:

eenheid in gemeentelijke voorschriften die
landelijk gaan gelden

door deze eenheid zijn minder aanvullende
eisen nodig;

indien in gebouwen kwetsbare groepen
mensen worden gehuisvest, blijft het noodzakelijk een
gebruiksvergunning aan te vragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en gevangenissen;

voor gebouwen waarin meer dan vijftig
mensen verblijven geldt een meldingsplicht bij de gemeente over het
gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een
gebruiksvergunning is niet meer nodig;

gemeenten toetsen een melding en bepalen
zelf wanneer controle ter plekke plaatsvindt; een gebouw dat onder
de meldingsplicht valt, kan na melding in gebruik worden
genomen;

wanneer de gemeente constateert dat het
gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende
brandveiligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen.

bron:VROM