Een mijlpaal is bereikt. Er zijn nu voor het eerst meer dan 2,5 miljoen Nederlanders die een AOW-pensioen ontvangen. In het eerste kwartaal ontvingen bijna 2,3 miljoen 65-plussers in Nederland en ruim 200.000 65-plussers in het buitenland hun AOW-pensioen. Dat bleek net voor het verschijnen van het jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank over 2004.  

Het aantal mensen met een AOW-pensioen is vanaf 1957 toegenomen en zal ook de komende decennia blijven stijgen. Bij de invoering van de AOW in 1957 kregen 738.693 mensen een AOW-pensioen.  
In 1968 werd de mijlpaal van à©à©n miljoen AOW.ers bereikt. In 1989 werd de twee miljoenste AOW.er begroet. De SVB verwacht eind 2011 de drie miljoenste AOW-klant. Op basis van de bevolkingsprognoses wordt verwacht dat het aantal AOW.ers rond 2038 een top zal bereiken van zo.n 4,5 miljoen. Daarna zal het aantal AOW.ers dalen, als gevolg van het lagere geboortecijfer sinds de jaren .70 van de vorige eeuw. 
 
Steeds meer mensen bereiken de leeftijd van 65 jaar. Toch worden ze gemiddeld niet veel ouder dan vroeger. Uit CBS-gegevens blijkt dat de levensverwachting van  mannen slechts met anderhalf jaar is toegenomen, van 78,9 tot 80,5 jaar. Voor vrouwen is de toename een kleine vijf jaar, van 79,4 naar 84,2 jaar. De levensverwachting voor pasgeborenen zowel voor mannen als voor vrouwen is veel sterker toegenomen. De stijging van het aantal AOW-ers kan dus grotendeels worden toegeschreven aan het feit dat steeds minder mensen voor hun 65e jaar overlijden. 
 
Het AOW-pensioen van de huidige vijfenzestigplussers wordt voor het grootste deel betaald door de mensen die nu werken, veelal mensen tussen 20 en 65 jaar. Immers de AOW wordt voor een groot deel betaald uit de AOW-premie die de Belastingdienst samen met de inkomstenbelasting inhoudt op het salaris.  
 
In 1957 waren in Nederland 16 vijfenzestigplussers op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar. In 1968 was dit gestegen naar 19. In 1989 waren er 22 vijfenzestigplussers op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar. In 2005 zal dit aantal stijgen tot 25. Eind 2011 verwachten wij 30 AOW.ers op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar en in 2038 zijn dat er 48. Daarna zal de daling inzetten. 
 
 
Meeste AOW-klanten in provincie Zeeland 
De vijfenzestigplussers zijn in de provincie Zeeland het best vertegenwoordigd, met meer dan 28 AOW.ers op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar. Maar ook Drenthe staat hoog genoteerd met 27 AOW-ers. In Flevoland wonen in verhouding de minste AOW-ers: 14 op honderd mensen tussen 20 en 65 jaar.  
 
 
Goede resultaten in 2004 
De SVB deed het in 2004 goed. De rechtmatigheid lag opnieuw flink boven de 99 procent. Dat betekent dat in 99 procent van de gevallen de uitvoering goed en op tijd was. De uitvoering van de regeling Tegemoetkoming gehandicapte kinderen (TOG) en de regeling voor Asbestslachtoffers (TAS) was zelfs vlekkeloos. Een klantgerichte uitvoering is een belangrijk onderwerp voor de SVB. Dat blijkt alleen al uit de 4,5 miljoen brieven aan individuele klanten die vorig jaar de deur uitgingen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van correspondentie en dienstverlening via internet, e-mail en telefoon. Door die aandacht is onder meer de tijdigheid sterk verbeterd.  
Verder bleek dat het aantal kinderbijslagklanten harder is gestegen dan verwacht. In 2004 waren er ongeveer 3,5 miljoen kinderen voor wie de ouders kinderbijslag ontvangen. Dat waren er 7.000 meer dan verwacht.  
 
bron:SVB