Omdat Nederland dichter bevolkt en bebouwd is dan veel andere Europese landen, zijn extra maatregelen nodig om aan de Europese milieueisen te voldoen. Dat stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in de Milieubalans. Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft op 10 mei de Milieubalans 2005 in ontvangst genomen.

Volgens het MNP leidt de uitvoering van de Europese emissie-eisen tot een 'forse vermindering' van de uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de bevolkings- en bebouwingsdichtheid is dat niet genoeg om te voldoen aan de Europese milieueisen. Dit heeft ook te maken met het feit dat in Nederland veel vervuiling uit het buitenland komt.
Om aan de Europese milieu-eisen te kunnen voldoen, zijn extra maatregelen nodig. In dat geval kan spanning ontstaan tussen de Nederlandse concurrentiepositie en het Europese streven voor een gelijke bescherming van burgers tegen een lage milieukwaliteit.

Luchtkwaliteit
Het planbureau schrijft in het rapport dat Nederland de Europese luchtkwaliteitrichtlijn relatief strikt heeft ingevoerd. Toch blijft de uitstoot van stikstofdioxide te hoog en worden de luchtkwaliteitsnormen voor stikstofdioxide en fijn stof waarschijnlijk niet gehaald.
Volgens het rapport is Nederland daarmee niet het enige Europese land dat deze normen niet haalt. De stedelijke luchtkwaliteit in Nederland is volgens het MNP vergelijkbaar met die in andere Europese landen. Nederland heeft in Europa gepleit voor aanvullende Europese emissiemaatregelen, zodat de normen minder snel worden overschreden. Het planbureau betwijfelt of EU-lidstaten die nu al wel kunnen voldoen aan de huidige normen, hiermee zullen instemmen.

Klimaat
Om te kunnen voldoen aan de internationale klimaatafspraken, zal Nederland de voorgenomen aankoop van buitenlandse emissiereductie 'ook echt' moeten realiseren. Ondanks het gevoerde beleid nam de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen toe met bijna 3%.

bron:VROM