In de presentatie van de Miljoenennota wekt het kabinet de indruk dat er extra ondersteuning voor mantelzorgers komt. Genoemd wordt daarbij een uitbreiding van 65 miljoen voor mantelzorgers. Mezzo vindt dit een onjuiste voorstelling van zaken.

In 2005 was al bekend dat mantelzorgers vanaf 2007 jaarlijks via een belastingkorting een financiële waardering van 250 euro zouden gaan krijgen. Dit was afgedwongen door de Tweede Kamer via een amendement bij het Belastingplan. Hiervoor is een bedrag geraamd van 65 miljoen euro. Het kabinet heeft echter recent besloten om af te zien van de belastingkorting, deze zou onuitvoerbaar zijn, en wil nu op een andere manier de financiële waardering van mantelzorgers regelen. Hoe ze dat wil doen is nog onbekend. Dat is eigenlijk het enige nieuws met betrekking tot de 65 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd voor de portemonnee van de mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben naast financiële ondersteuning, ook andere vormen van ondersteuning nodig om overbelasting te voorkomen. Zeker nu vanaf 2007 de hulp aan thuiswonende gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen, in de eerste plaats een zaak wordt van de familie, vrienden, kennissen en buren (de mantelzorgers). Dat is de kern van de in februari 2006 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die uitgevoerd gaat worden door de gemeenten. Voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerszorg wordt 27 miljoen overgeheveld naar de gemeenten en hier wordt 5 miljoen aan toegevoegd. Dat is echter veel te weinig. De Tweede Kamer heeft door een motie bij de invoering van de WMO hiervoor 48 miljoen extra gevraagd. De mantelzorg en de vrijwilligerszorg zijn tenslotte belangrijke pijlers onder de WMO. De Staatssecretaris had toegezegd hier welwillend naar te zullen kijken, maar
heeft hiervoor geen geld in haar begroting willen vrijmaken. Dat stelt Mezzo teleur. Mezzo vindt dit ook een onverstandige keuze. Op deze manier wordt de WMO geen succes.  Het bedrag van 5 miljoen is nog niet eens voldoende om de wachtlijsten voor vrijwilligerszorg weg te werken, laat staan om de individuele ondersteuning van mantelzorgers te versterken.

Mezzo gaat nu proberen om via de Tweede Kamer de noodzakelijke ondersteuning van de mantelzorgers en de vrijwilligerszorg in de begroting 2007 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te laten opnemen

bron:LOT