Den Haag 18-05-2005 - De strijd tegen criminaliteit en overlast in de regio Haaglanden lijkt vruchten af te werpen. De goede resultaten die hiermee in 2004 werden geboekt, zetten zich versterkt door in de eerste maanden van dit jaar. Dit blijkt uit de eerste, voorlopige cijfers over 2005 en het regionale gedeelte van het Jaarverslag Nederlands Politie dat woensdag 18 mei is gepresenteerd.

Politie Haaglanden stuurde in 2004 zo´n zeventien procent meer verdachten van een misdrijf door naar het Openbaar Ministerie (OM). Het aantal aangiften daalde dankzij de nauwe samenwerking op veiligheidsgebied tussen politie en gemeenten met ongeveer tien procent.

Een tendens die zich in de eerste drie maanden van dit jaar versterkt voorzette. Een van de verklaringen voor deze forse daling is de gezamenlijke aanpak van veelplegers.Vanaf begin dit jaar zitten ruim 70 veelplegers vast die samen goed zijn voor een groot aantal zaken. Tevredenheid over optreden In het jaarverslag van de Nederlandse politie wordt ook aandacht besteed aan de Politiemonitor. Bij dit jaarlijkse onderzoek zijn, in opdracht van politie Haaglanden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door bureau Intomart ruim 8600 inwoners van de regio Haaglanden geïnterviewd.

Hieruit blijkt dat de inwoners van de regio Haaglanden beter zijn te spreken over de beschikbaarheid en het optreden en functioneren van de politie. Ook zijn zij van mening dat de problemen in hun buurt op het gebied van verkeersoverlast licht zijn gedaald en op het terrein van verloedering en diefstallen niet zijn toegenomen. Landelijk gezien is de tevredenheid over de politie iets afgenomen en de bereidheid om aangifte te doen toegenomen tot 29,5. De aangiftebereidheid in Haaglanden is met 30,5 groter dan landelijk, al verdween de stijging die in 2004 op dit punt werd geboekt. Ook bij het slachtofferschap kalfde de stijging van vorig jaar af.

Waardering voor stijging verdachten Deze positieve resultaten vertaalden zich in het ´rapportcijfer´ dat de inwoners van Haaglanden via de Politiemonitor geven als het gaat om beschikbaarheid, optreden en functioneren van de politie. De beschikbaarheid en de tevredenheid over het optreden en functioneren van de politie liep iets op, de zichtbaarheid ging achteruit. Bij de beschikbaarheid gaat het over de aanwezigheid en aanspreekbaarheid van politiemensen als ze nodig zijn, bij het optreden over het al dan niet adequaat ingrijpen als het nodig is en bij het functioneren wordt gemeten of de politie bescherming biedt, reageert op problemen, haar best doet en de zaken efficiënt aanpakt.

Bij de zichtbaarheid wordt gevraagd hoe vaak de politie door de eigen straat komt. Omgaan met het publiek Het korps wil de contacten met het publiek overigens verder verbeteren. Daartoe gaat het investeren in de manier waarop de medewerkers omgaan met het publiek. Nog dit jaar wordt een project opgezet waarbij alle uniformdragende medewerkers verder worden geschoold in hun houding, integriteit en professionaliteit in de omgang met burgers. Ook wordt een programma in gang gezet waarbij het korps er structureel voor zorgt dat de dialoog wordt aangegaan met het publiek.

Buurtproblemen Ondanks de succesvolle aanpak van de criminaliteit in 2004 geven de geënquàªteerden in de Politiemonitor aan zich onveiliger te voelen en zeggen ze ook vaker slachtoffer te zijn van een misdrijf. Deze schijnbare tegenstelling bevestigt de wetenschappelijke opvatting dat onveiligheidsgevoelens nauwelijks beïnvloed worden door de ontwikkeling van de criminaliteit en de rol van de politie. Stijging door staandehoudingen Mensen die aangifte deden toonden zich over het algemeen in 2005 iets tevredener over dat contact met de politie. In de handhaving (controles, handhaven wetten en regels) liep die tevredenheid terug. Dit kan worden verklaard door de stijging van het aantal staandehoudingen. Meer bekeuringen betekent meer ontevreden ´klanten´.

Op dit punt heeft de politie echter te voldoen aan de inspanningsafspraken met het kabinet. Haaglanden bevindt zich, ondanks deze daling, nog altijd niet ver van het landelijk gemiddelde. Campagne aangiftebereidheid Het korps Haaglanden sluit zich overigens aan bij de landelijke aangiftecampagne die medio juni begint. Aangifte doen is niet alleen belangrijk om een zaak mogelijk op te lossen, maar ook om de beschikbare politiecapaciteit te kunnen inzetten waar de problemen het grootste zijn.

Bron:Politie Haaglanden