RAPPORTAGE: INSTROOM ASIELZOEKERS DAALT

Het aantal mensen dat in Nederland asiel heeft aangevraagd is in
de periode mei tot en met augustus 2004 met 34% gedaald ten opzichte
van dezelfde periode in 2003. In deze periode vroegen 2.858 mensen
asiel aan.

Dat blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen van minister Verdonk
(Vreemdelingenzaken en Integratie). De rapportage heeft betrekking op
de periode mei tot en met augustus 2004. Ook in de eerste vier maanden
van 2004 daalde het aantal asielaanvragen.

Andere cijfers uit de rapportage:

 • Het percentage aanvragen dat in de aanmeldprocedure kon worden
  afgehandeld, daalde van 45% in de eerste vier maanden van 2004 naar 40%
  in de periode mei tot en met augustus.
 • Het percentage asielaanvragen dat werd ingewilligd, steeg van 26%
  in de eerste periode van 2004 naar 30% in de tweede periode. Deze
  stijging werd mede veroorzaakt doordat minister Verdonk ruim gebruik
  heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid om mensen toe te
  laten.
 • Met de opening van de detentieboot in Rotterdam is de totale capaciteit in de vreemdelingenbewaring gekomen op 2.123 plaatsen.
 • In de rapportageperiode zijn er via de uitzetcentra 1.798
  vreemdelingen verwijderd. Hiermee komt het totaal aantal uitzettingen
  via deze centra op 3.643.
 • Over de hele periode januari tot augustus 2004 zijn 59
  alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) teruggekeerd naar het
  land van herkomst. In alle gevallen werden zij na terugkeer opgevangen
  door familie of vrienden.

Bron: MinAZ