Volgens Shell kan op termijn het aantal incidenten in de ziekenhuizen
met 75% omlaag. Op dit moment overlijden nog jaarlijks 1500 tot 6000
mensen onnodig door die incidenten. Over 15 jaar kan dit aantal veel
lager liggen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
is positief over de acties die de heer Willems, president-directeur van
Shell Nederland, aanbeveelt om de patiëntveiligheid in de Nederlandse
ziekenhuizen te vergroten.

Willems komt met zijn aanbevelingen in het rapport 'Hier werk je
veilig, of je werkt hier niet'. Dit rapport is uitgebracht op verzoek
van de minister, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Orde van
Medisch Specialisten in het kader van het programma Sneller Beter. De
belangrijkste aanbeveling is de invoering van een integraal
gecertificeerd veiligheidsmanagement systeem in de ziekenhuizen in
2008. Met een dergelijk systeem werken ziekenhuizen systematisch aan
het managen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Minister
Hoogervorst neemt dit advies over en wil hier met de ziekenhuizen, de
medisch specialisten en andere beroepsgroepen en de Inspectie
Gezondheidszorg concrete afspraken over maken. De minister is zeer
verheugd over het aanbod van de chemische industrie om ziekenhuizen te
helpen hun veiligheidsmanagement te verbeteren. Het aanpakken van
veiligheidsrisico's vergt een structurele aanpak en een
cultuurverandering in de ziekenhuizen. Willems doet in zijn rapport
scherpe uitlatingen over de gesloten bedrijfscultuur binnen de
ziekenhuizen. Minister Hoogervorst verwacht dat dit rapport een
positieve impuls zal geven aan de noodzakelijke cultuurverandering. De
verantwoordelijkheidsverdeling binnen het ziekenhuis moet helder zijn.
Willems stelt vast dat de eindverantwoordelijkheid bij de directie moet
liggen. Hoogervorst deelt die conclusie en is positief over het advies
om functioneringsgesprekken te houden met medisch specialisten. Dit zal
bijdragen aan het kwaliteitsbewustzijn in de ziekenhuizen.

Willems is verder kritisch over het functioneren van de zogeheten
MIP/Fona commissies binnen de ziekenhuizen. Hier moeten fouten en
incidenten worden gemeld. In de praktijk gebeurt dat echter
onvoldoende. De minister wil met betrokken partijen afspraken maken
over de wijze waarop incidenten snel en veilig gemeld kunnen worden. De
minister verzoekt tevens de Orde van Medisch Specialisten onderzoek te
doen naar aard, ernst, omvang en kosten van fouten en incidenten en
naar de schade die dat oplevert voor de patiënten. Sneller Beter is een
initiatief van het ministerie van VWS, de NVZ vereniging van
ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten met als doel het
vergroten van de doelmatigheid en kwaliteit binnen de curatieve zorg.
Onderdelen van het programma zijn onder andere benchmarking van
ziekenhuizen en huisartsen, de invoering van prestatie indicatoren door
de IGZ en het verspreiden van goede voorbeelden. Een eerder rapport
door TPG-directeur Bakker is verschenen over logistiek in de zorg. Voor
meer informatie zie www.snellerbeter.nl.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular