De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 12 procent minder te investeren dan
in 2003. Dit zou betekenen dat het laagste investeringsniveau in tien jaar bereikt wordt.
In het voorjaar van 2004 dachten de industriële ondernemers nog 2 procent meer
te investeren dan in 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.


Ondernemers stellen investeringen uit

In vrijwel de gehele industrie, de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven zijn de
investeringsverwachtingen voor 2004 naar beneden bijgesteld. Dit hangt
voor een deel samen met uitstel van de investeringen tot 2005. Vooral
in de metaal- en
elektrotechnische industrie deed zich dit voor. In deze branche gingen
de producenten in het voorjaar nog uit van een groei van de
investeringen van 23 procent. Een half jaar later is de verwachte groei
omgeslagen in een krimp van 10 procent.

Lichte groei investeringen verwacht in 2005
De industriële ondernemers verwachten voor 2005 een lichte stijging van de
investeringen ten opzichte van 2004. Deze groei wordt voornamelijk
veroorzaakt door de metaal- en elektrotechnische industrie en de
overige industrie. Het gaat hier voor een deel om investeringen die
aanvankelijk voor 2004 gepland waren. Ook in de delfstoffenwinning
verwachten de producenten een herstel in de investeringen in 2005.

Technische toelichting
Investeringen zijn erg gevoelig voor bijstellingen zoals het opschuiven
van de datum van oplevering. Ook de economische ontwikkeling in een
bedrijfstak kan aanleiding zijn om investeringsprojecten te annuleren
of juist versneld uit te voeren.
De uitkomsten over de investeringsverwachtingen zijn ontleend aan een
steekproefonderzoek dat het CBS dit najaar heeft gehouden bij bedrijven
in de industrie, delfstoffenwinning en bij nutsbedrijven. Daarbij is
gevraagd naar de totale waarde (in lopende prijzen) van de materiële
vaste activa, die in het lopende en komende kalenderjaar in gebruik
(zullen) worden genomen, op basis van eigendom
(inclusief financial lease). De realisatiecijfers van 2003 hebben een
voorlopig karakter. Deze kunnen zijn aangepast. De aangepaste cijfers
zijn in tabel 1 cursief aangegeven.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek