Het personenautoverkeer is minder
vervuilend dan vroeger werd gedacht. De uitstoot van fijn stof en
stikstofoxiden is in de periode 1990–2005 zo’n 5 tot 15
procent lager dan tot dusverre was aangenomen. Dat blijkt uit
metingen van het CBS.

Nieuwe inzichten

Dankzij nauwkeuriger gegevens over het
aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van
luchtverontreinigende stoffen per voertuigkilometer zijn de
ramingen van de emissies van milieuverontreinigende stoffen door
het wegverkeer over de periode 1990–2005 naar beneden
bijgesteld.

Uit nieuwe CBS-cijfers over het aantal
personenautokilometers op de Nederlandse wegen blijkt de jaarlijks
door personenauto’s afgelegde afstand ongeveer 5 procent
lager dan eerder was aangenomen. Verder zijn nieuwe emissiefactoren
berekend, waaronder die voor fijn stof en stikstofoxiden. Deze zijn
gemiddeld 6 procent lager dan de oude.

Trends gelijk

De bijstellingen hebben niet tot
wezenlijke veranderingen geleid in de trend van de emissies, wel in
de niveaus. Ondanks de toename van het aantal voertuigkilometers
met bijna 40 procent sinds 1990, is de uitstoot van alle stoffen
met 50 tot 70 procent afgenomen, met uitzondering van kooldioxide.
De dalingen zijn het gevolg van steeds strengere Europese
milieueisen voor nieuwe voertuigen.

Wegverkeer blijft belangrijke
vervuiler

Het wegverkeer is een belangrijke
veroorzaker van luchtverontreiniging. In 2005 was het aandeel van
het wegverkeer in de nationale emissies van fijn stof,
stikstofoxiden en koolmonoxide respectievelijk 19, 28 en 48
procent. Het aandeel in de emissie van kooldioxide, de
belangrijkste stof in de broeikasproblematiek, bedroeg 16
procent.

bron:CBS