In 2005 zal het aantal WAO-uitkeringen verder dalen. Naar verwachting
zijn er eind 2005 705.000 mensen met een WAO-uitkering. Eind 2004 waren
dat er nog 765.000. Het aantal WW-uitkeringen neemt in 2005 toe tot
341.000, een toename van 24.000. Dat blijkt uit de ramingen in de
Januarinota, die UWV naar minister de Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft gestuurd. De Januarinota geeft inzicht in de
ontwikkeling van de programmakosten (uitgaven voor uitkeringen, sociale
werkgeverslasten en reïntegratiebudgetten) en de uitvoeringskosten van
UWV.

 
 
Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter blijft de instroom in de
WAO dalen. Doordat er meer mensen uit de WAO gaan dan er in komen,
daalt ook het totale aantal WAO-ers. Eind 2005 verstrekt UWV naar
verwachting 705.000 WAO-uitkeringen, een daling van 60.000 ten opzichte
van eind 2004. De daling van het aantal WAO-ers begon in 2003. Eind
2002 waren er nog 802.500 mensen met een WAO-uitkering. Aan het einde
van dit jaar is dat aantal dus bijna 100.000 lager, een afname van
12%.   
De instroom in de WAO is in 2005 eenmalig zeer laag vanwege de
verlenging van loondoorbetaling bij ziekte van à©à©n naar twee jaar.
Daardoor ontstaan er in 2005 geen nieuwe WAO-rechten. Naar verwachting
stromen er in 2005 bijna 19.000 mensen in de WAO in, allemaal mensen
met een WAO-recht van và³à³r 1 januari 2005 dat na 1 januari 2005
(opnieuw) tot uitbetaling komt.   
 
Eind 2005 verstrekt UWV naar verwachting 341.000 WW-uitkeringen,
tegenover 317.000 eind 2004. Het aantal mensen dat in de WW instroomt,
neemt dit jaar toe tot 458.000, 34.000 meer dan in 2004. Het aantal
mensen dat weer uit de WW komt, neemt ook toe: van 387.000 in 2004 tot
434.000 in 2005. Omdat er meer mensen in de WW komen dan eruit gaan,
neemt het totale aantal WW-uitkeringen dus toe.   
In oktober verwachtte UWV nog dat het aantal WW-uitkeringen in 2005 zou
afnemen. Bij die raming werd uitgegaan van de afschaffing van de
kortdurende uitkering per 1 januari 2005. Dit voornemen is in de
huidige raming buiten beschouwing gelaten.   
 
Op basis van de raming van het aantal uitkeringen doet UWV prognoses
over de kostenontwikkeling. De verwachting is dat het totale vermogen
van de UWV-fondsen dit jaar met 800 miljoen euro afneemt tot ruim 9,5
miljard euro. Sinds 1997 is het vermogen van de fondsen steeds
gegroeid, tot bijna 11,5 miljard euro in 2003. Dit komt doordat sommige
premies gedurende een aantal jaren hoger zijn vastgesteld dan vanuit
verantwoord fondsenbeheer noodzakelijk was. Vorig jaar nam het vermogen
voor het eerst weer af, eind 2004 was het vermogen met 1,1 miljard euro
afgenomen ten opzichte van 2003. Dat het vermogen nu afneemt, komt
enerzijds door toename van de lasten - vooral van de WW -, anderzijds
door wijzigingen in de hoogte van de premies en afschaffing van de
WAZ-premie.   

Bron: UWV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular