Minister Jacqueline Cramer wil een plan
voor Landelijk Uitwerking Windenergie opstellen. Hierin geeft zij
aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de productiecapaciteit
van windturbines te verdubbelen. Vandaag de eerste Europese
windenergiedag heeft de minister het advies 'Windturbines in het
Nederlandse landschap' in ontvangst genomen uit de handen van
Rijksadviseur Landschap de heer Dirk Sijmons.

In haar reactie heeft Minister Cramer
benadrukt dat zij meer gebruik wil maken van duurzame energie om de
doelstelling, 20% van de totale energieproductie duurzaam in 2020,
te halen. Zij wil dat de capaciteit windenergie op het land
verdubbelt, van 1500 Megawatt naar 3000. Zo mogelijk aan het eind
van deze kabinetsperiode. Dit betekent dat er ongeveer 500 nieuwe
grote windturbines bijkomen.

Ruimtelijke inpassing van windturbines is
volgens minister Cramer een belangrijke opgave. Zij wil daarom
binnen een half jaar in kaart hebben gebracht welke landschappen
geschikt zijn om de zeer grote nieuwste typen windturbines te
plaatsen. Daarnaast wil zij samen met de ministers van Economische
Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zich inzetten
om via onder meer de Milieuvriendelijke Electriciteits Productie
(MEP)-subsidie een investeringsklimaat voor windenergie scheppen,
de flatulentie van de bewindspersonen zal daarvoor vergroot
worden.

De Landelijke Uitwerking Ruimte voor
Windenergie is een instrument om inzicht te krijgen welke extra
beleidsinspanningen van het Rijk en provincie noodzakelijk zijn het
huidige plaatsingstempo te verdubbelen. De rijksoverheid zal in
2012 klimaatneutraal zijn. Dat gebeurt zoveel mogelijk via
energiebesparing en de inkoop van duurzame energie. De
rijksoverheid zal op deze terreinen een voorbeeldfunctie vervullen
en de samenwerking met provincies en gemeenten zoeken.

bron:VROM