Minister Dekker van VROM geeft aan dat de positie van gemeenten ten opzichte van woningcorporaties beter moet worden verankerd. Dit kwam aan de orde tijdens een bestuurlijk overleg tussen de VNG en minister Dekker op 9 mei 2005. De verhouding tussen rijk, gemeenten en woningcorporaties was à©à©n van de gespreksonderwerpen.

De VNG vindt dat de positie van gemeenten nadrukkelijk moet worden versterkt. Daarvoor pleit de VNG voor een aanwijzingsbevoegdheid voor gemeenten. De minister gaf aan dat zij de conclusies van de adviescommissie De Boer afwacht, voor zij daarover een standpunt inneemt. De minister gaf wel aan dat de positie van gemeenten duidelijker moet worden verankerd dan nu het geval is. Afgesproken is dat hierover in juni een vervolggesprek plaatsvindt tussen de VNG en minister Dekker.

Tevens is gesproken over het eigen woningbezit. Aanleiding vormde het rapport van de VROM-raad over eigen woningbezit van eind 2004. Hierop is binnenkort een kabinetsreactie te verwachten. Bij gemeenten bestaat de behoefte bestaat om te kijken naar de effecten van ingezet generiek beleid, zoals de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), aldus de VNG. De VNG heeft verder nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de goedkoopste koopwoningen in met name de grote steden. Daar is sprake van verpaupering als gevolg van slecht functionerende verenigingen van eigenaren (VVEs) en te weinig geld bij eigenaren voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud. Minister Dekker gaf aan oog te hebben voor deze problematiek en zegde toe hierover nader te willen spreken met de VNG.

bron:VNG