Minister Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) heeft in antwoord op kamervragen een
uitgebreide toelichting gegeven op de totstandkoming van het
Akkoord van Schokland. De minister stelt in zijn antwoord vast dat
de aanbestedingsregels door hem ten onrechte niet zijn gevolgd:
'Dat is onjuist'. Uiteraard neemt de minister daarvoor de
verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wijst hij de aantijging dat er
sprake was van vriendjespolitiek resoluut van de hand.

Verder kondigt de minister aan dat hij
inmiddels maatregelen heeft genomen om naleving van de procedures
te waarborgen. Daarnaast heeft hij maatregelen genomen om herhaling
te voorkomen. Zo laat hij de mogelijkheid onderzoeken van het
sluiten van een raamovereenkomst voor dergelijke opdrachten.
Daarnaast heeft de minister de ambtelijke leiding de opdracht
gegeven om er strikt op toe te zien dat alle procedures worden
nageleefd.

Op 29 mei heeft de ambtelijke leiding van
het ministerie minister Koenders uitdrukkelijk geadviseerd een
positief besluit te nemen tot verlening van de opdracht aan BKB
voor de organisatie van het publieksevenement op Schokland. Ondanks
de uitslag van het selectiepanel werd aangegeven dat de opdracht
verleend kon en moest worden. De minister heeft, zoals nu
geconstateerd moet worden, het advies ten onrechte overgenomen. Hij
neemt daarvoor uiteraard de verantwoordelijkheid.

Minister Koenders werpt de suggestie van
'vriendjespolitiek' verre van zich. Uit het feitenrelaas blijkt
dat de directe betrokkenheid van de minister zich strikt beperkt is
tot drie momenten: hij is aanwezig geweest bij een brainstormsessie
op 23 april; de minister heeft op 29 mei het aan hem voorgelegde
uitdrukkelijke ambtelijke advies tot opdrachtverlening
geaccordeerd; en hij is op 15 juni aanwezig geweest bij een gesprek
tussen het projectteam en BKB om zich op de hoogte te stellen van
de voortgang van de voorbereidingen voor de manifestatie.

Niet de minister, maar het ambtelijk
projectteam heeft contact opgenomen met het bureau voor de
organisatie van de eindmanifestatie van het kabinetsproject 'De
Millennium Ontwikkelingsdoelen dichterbij'. Dit vanwege de goede
ervaringen die het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen
jaren heeft opgedaan met BKB, zoals in maart jl. met de viering van
50 jaar Europese verdragen in de Ridderzaal, en met het oog op de
korte resterende tijd tot de gewenste datum van het evenement.

Het projectteam en de ambtelijke leiding
van het ministerie hebben ook de onderhandelingen over de prijs
gevoerd en het contract getekend en uitgevoerd. Het ingeschakelde
bureau heeft regelmatig werkzaamheden verricht voor diverse
ministeries in verschillende kabinetsperiodes, ook die waarin de
PvdA niet vertegenwoordigd was. Een nadere precisering is te vinden
in de antwoorden op de kamervragen.

Het blijft volgens Koenders belangrijk te
benadrukken dat Schokland een zeer geslaagd evenement was. Om de
armoede in de wereld terug te dringen werden op 30 juni liefst 36
akkoorden getekend en werd ruim 250 miljoen euro gemobiliseerd door
bedrijven, organisaties en instellingen. De Millennium
Ontwikkelingsdoelen staan nu in Nederland op de kaart.

PvdA Tweede-Kamerlid en
vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer is tevreden met de
antwoorden van de minister: 'Dit toont aan dat er geen sprake is
van vriendjespolitiek. Het is goed dat de minister zijn fout
erkent. Nu moet alles er op gericht zijn dit soort zaken in de
toekomst te verbeteren. We moeten kijken, zowel nationaal als
internationaal, of de regels die er nu zijn voldoende
werken.’

bron:PvdA