Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag, samen met de gedeputeerden Jansen en Lokker van de provincies Overijssel en Utrecht, de eerste twee Uitvoeringscontracten 2005 - 2006 ondertekend voor de uitvoering van het gebiedsgericht beleid.

Veerman ondertekende de contracten mede namens VROM en VenW. Met de twee provincies is overeenstemming bereikt over de programmering van het gebiedsgericht beleid in 2005 en 2006. Dit beleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied. Het gaat hierbij vaak om gebieden waar complexe problemen vragen om een integrale oplossing, bijvoorbeeld extra maatregelen voor natuurbescherming in combinatie met nieuwe recreatievoorzieningen en verbetering van de landbouwstructuur. De projecten worden uitgevoerd samen met gemeenten, waterschappen en organisaties en bewoners uit het gebied. Ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV is er vaak bij betrokken. Verwacht wordt dat in de loop van mei de overeenkomsten met de overige provincies gesloten worden.

Voor het gebiedsgericht beleid geeft het rijk de kaders aan, onder andere in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland. De uitvoering ligt bij de provincies. In de uitvoeringscontracten ligt vast welke doelen bereikt moeten worden, wat daarbij de randvoorwaarden zijn en welke financiële bijdrage het rijk eraan levert. De provincies bepalen zelf welke maatregelen zij precies nemen en welke instrumenten zij daarbij inzetten.

De uitvoeringscontracten met de provincies zijn zoveel mogelijk opgesteld volgens de contouren van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), dat in 2007 in werking treedt en loopt tot 2014. Het ILG behelst een nieuw, rijksbreed financieringssysteem voor de uitvoering van gebiedsgericht beleid.

bron:LNV