Minister Ella Vogelaar voor Wonen, wijken
en integratie (WWI) heeft 40 wijken geselecteerd waar in deze
kabinetsperiode in elk geval extra investeringen zullen worden
gedaan gezien stapeling van sociaal, fysiek en economische
problemen die zich daar voordoet. In deze wijken wil het kabinet
het tij keren zodat het in 8 tot 10 jaar weer wijken zijn waar
mensen kansen hebben en waar het weer prettig is om te wonen. De 40
wijken bevinden zich in 18 steden. Dit schrijft de minister in een
brief aan de Tweede Kamer.

In een eerdere brief aan de Tweede Kamer
bleek dat in circa 140 wijken in Nederland sprake is van een
cumulatie van fysieke en sociaal-economische achterstanden en
problemen. Voor 40 wijken geldt dat het beeld nog slechter is. Met
een focus op deze wijken wordt in de komende jaren een extra
offensief ingezet. Binnen deze wijken wordt primair ingezet op de
thema’s wonen, werken, leren, integreren en veiligheid.
Samenwerking met de ministeries van OCW, SZW, VWS, EZ, Justitie,
BZK en de programmaminister van Jeugd en Gezin, is essentieel voor
het realiseren van de nodige verbeteringen in de wijken. Het
kabinet kiest hiermee voor een breed offensief tegen verkokering in
de wijken: een gecombineerde aanpak staat centraal.

In oktober 2007 wil minister Vogelaar met
de gemeenten (waarin de geselecteerde wijken zich bevinden)
convenanten met concrete resultaten hebben afgesloten, die deze
kabinetsperiode in de 40 wijken tot gewenste verbeteringen moeten
leiden.

De wijkenselectie

Om vast te stellen in welke buurten de
grootste opeenstapeling van problemen optreedt, zijn in het
onderzoek alle beschikbare landelijke en betrouwbare bronnen
onderzocht op hun relevantie voor de wijkenproblematiek. Dit heeft
geresulteerd in een selectie van 18 indicatoren zoals inkomen,
werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevredenheid, overlast,
etc. Voor de helft zijn de indicatoren gebaseerd op oordelen van
bewoners, de andere is helft is gebaseerd op harde feiten. Het gaat
daarbij niet alleen over de fysieke kant (de stenen en de openbare
ruimte) maar juist ook om de sociale kant (werkloosheid en
opleiding). De selectie is aan de gemeenten voorgelegd met de vraag
of deze overeenkwamen met hun beeld over de wijken.

Wijkentour

Minister Ella Vogelaar start op maandag 26
maart met een ‘wijkentour’ langs alle 40 wijken. In de
periode tot eind juni zal zij de wijken bezoeken. De gesprekken in
de wijk worden gevoerd met gemeenten, bewoners, en vrijwilligers,
professionals en bestuurders van lokale organisaties. Het eerste
bezoek vindt plaats in Rotterdam-Zuid. Op maandag 2 april brengt
zij een bezoek aan Utrecht Kanaleneiland, op maandag 9 april staat
Den Haag Zuid-West op het programma. Speciaal voor het project
wordt een website geopend: www.wweni.nl. De site is vanaf maandag
te raadplegen.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular