Door met onmiddellijke ingang de overheidsbijdrage aan nieuwe duurzame energie projecten te stoppen brengt minister Wijn een gevoelige klap toe aan deze bedrijfstak. Juist nu er een structurele en wereldwijde energieschaarste heerst bewijst deze maatregel
eens te meer dat het de Nederlandse overheid geen ernst is om met kracht de ontwikkeling van alternatieve bronnen te bevorderen. Het als excuus aangevoerde 'mogelijk behalen van de minimum EU inspanning in 2010' benadrukt het fundamentele gebrek aan ambitie en het gebrek aan lange termijn visie.

Over de invoering van deze maatregel is in het geheel geen overleg gepleegd met de sector, terwijl juist daarvoor overlegstructuren opgezet waren na de desastreus verlopen aanpak van de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. In het bijzonder de wind energie sector is hard getroffen, vele projecten zullen door deze stap abrupt worden afgebroken na jarenlange voorbereiding. De kosten hiervan worden afgewikkeld op de veelal kleine ondernemingen die dit niet of met moeite kunnen dragen. Om de voor Nederland zo belangrijke duurzame energie opties te kunnen ontwikkelen is een betrouwbare overheid met een stabiel beleid noodzakelijk. Hoewel in alle overleg deze basis als essentieel is erkend heeft de overheid unilateraal besloten de spelregels te veranderen. Naast de directe impact op lopende projecten betekent dit een aanslag op het vertrouwen wat broodnodig is om samen de energievoorziening voor de toekomst schoon en betrouwbaar te maken.De Nederlandse Wind Energie Associatie dringt er op aan deze maatregel onmiddellijk in tetrekken in het belang van publiek en bedrijfsleven.

bron:NWEA