Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid geeft subsidie aan negen emancipatieprojecten die
het aantal vrouwen in raden, commissies en besturen moet vergroten.
Het gaat om vrouwen in een achterstandspositie, bijvoorbeeld
vrouwen die weinig invloed hebben op besluitvorming. De projecten
krijgen in totaal een bedrag van 0,8 miljoen euro.

De overheid wil een evenredige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besturen en andere
organen die besluiten nemen. Behalve in de politiek, kan dat ook
zijn in het onderwijs, in wijkraden, ouderraden,
verenigingsbesturen of in besturen van belangenorganisaties of
zelforganisaties.

Vier projecten worden uitgevoerd door
organisaties van etnische minderheden. In de vijf andere projecten
wordt nauw samengewerkt met organisaties van etnische minderheden.
Centraal staat het trainen van vrouwen in bestuurlijke vaardigheden
en hen te begeleiden naar een plaats in een bestuur. Vaak is dit
vrijwilligerswerk dat vrouwen weer meer kansen geeft door te
stromen naar betaald werk.

Het project Stap voor stap naar een hogere
trap van Osmose (adviesbureau voor multiculturele vraagstukken in
Arnhem) stimuleert allochtone moeders actief te worden op
basisscholen. Dit leidt tot een meer evenredige afspiegeling van de
multiculturele samenstelling van de scholen. Daarnaast krijgt de
stem van allochtone moeders ook meer aandacht in de
medezeggenschaps- en ouderraden en de schoolbesturen. Met dit
project worden 20 allochtone vrouwen in een besluitvormende positie
geplaatst bij basisscholen in verschillende gemeenten in
Gelderland.

Van de Bunt (adviseurs voor organisatie en
beleid) gaat 30 allochtone studentes van de Hogeschool van
Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam trainen en plaatsen in
‘witte’ studentenbesturen, -raden en -commissies. Samen
met deze bestuursorganen gaan deze 30 studentes bij nog eens 30
andere organen voorlichting geven over het aanboren van allochtone
kwaliteiten. Ook zullen de studentes zelf nog in totaal 120 andere
allochtone vrouwen benaderen.

In het emancipatiesubsidiebeleid van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan drie
thema’s centraal: rechten en veiligheid, maatschappelijke
participatie en besluitvorming en bestuur. Organisaties die zich
bezighouden met deze thema’s kunnen jaarlijks een
subsidieaanvraag indienen. De eerstvolgende subsidieronde is op het
gebied van rechten en veiligheid. Aanvragen voor subsidies voor
deze projecten kunnen tot uiterlijk 1 maart 2007 worden
ingediend.

Een beschrijving van alle projecten en
meer informatie over het indienen van subsidieaanvragen staan op
www.emancipatieweb.nl.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular