Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat overheden extra stimuleren en ondersteunen bij het opzetten van een integriteitsbeleid. Daartoe is een apart bureau opgericht, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Volgens de regering is dit bureau hard nodig.

Volgens de wijziging van de Ambtenarenwet, die op 1 maart 2006 in werking is getreden, zijn overheden, zoals rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verplicht om een integriteitsbeleid te voeren. Overheden dienen er voor te zorgen dat integriteit een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld door het onderwerp aan de orde te stellen tijdens het werkoverleg en door het aanbieden van trainingen op het gebied van integriteit. Dit moet bijdragen aan de versterking van het integriteitsbewustzijn van ambtenaren. Ook moet elke overheidsorganisatie een gedragscode voor goed ambtelijkhandelen opstellen. Het afleggen van de eed of de belofte bij aanstelling is voortaan verplicht.
Het BIOS fungeert als expertisecentrum en stelt instrumenten beschikbaar die andere overheidsorganisaties kunnen gebruiken. Zo zijn er methoden waarmee organisaties zichzelf kunnen doorlichten op kwetsbare processen en waarmee ze de volwassenheid van hun integriteitssysteem in kaart kunnen brengen. Daarnaast zijn er diverse handreikingen en modellen ontwikkeld, zoals een handreiking voor het inrichten van de functie van vertrouwenspersoon integriteit.
bron:BZK