Met ingang van 1 maart 2005 zal een tijdelijke directie `Leren en
Werken' in het leven worden geroepen. Deze projectdirectie, die
ressorteert onder de departementen van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet de aansluiting
tussen leren en werken verbeteren.

De directie richt zich, aansluitend op de Lissabondoelstellingen, op
het verhogen van het aantal mensen met een opleiding op MBO-niveau 2 of
hoger en het opschroeven van het aantal vol- en deeltijdstudenten in
het hoger onderwijs. Dat staat in de brief die ministers Van der Hoeven
(OCW) en De Geus (SZW) en staatssecretarissen Van Hoof (SZW) en Rutte
(OCW) vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De taak van de projectdirectie `Leren en Werken' is er voor te zorgen
dat meer werkenden en werklozen verder leren en dat het niveau van de
beroepsbevolking omhoog gaat. De projectdirectie zal zich onder andere
richten op projecten die leren en werken combineren en bijvoorbeeld op
het opzetten van een online marktplaats voor scholing. Op die
marktplaats kunnen mensen vanaf 2006 het scholingsaanbod bekijken en
een keuze kunnen maken. Tevens zal kennis die men opdoet in het werk
moeten worden erkend en vastgelegd in bijvoorbeeld deelcertificaten.
Daarmee wordt de positie van werkzoekenden en werkenden verbeterd. Met
concrete acties moeten betrokken partijen zoals overheid,
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en CWI's meer met elkaar in
contact worden gebracht.

De projectdirectie moet met deze acties verschillende initiatieven
versnellen en binnen twee jaar met concrete resultaten komen. Daarnaast
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande netwerken,
zoals die van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De directie wordt voor
een periode van twee jaar ingesteld, in november 2005 wordt de
tussenbalans opgemaakt.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap