De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minster Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het ontwerp Registratiebesluit externe veiligheid. Het daaruit voortvloeiende Register externe veiligheid verplicht overheden om risicovolle situaties waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn, te melden aan een centraal register. Het register is openbaar en wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Het register geeft inzicht in de externe veiligheid rond inrichtingen, transportroutes en buisleidingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of worden getransporteerd. Het register kan door iedereen worden geraadpleegd. Door het register te raadplegen, kan inzicht worden gekregen in de risicosituaties die het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt. 
 
Aanleiding voor het register is het besluit van de ministerraad van 23 februari 2001 om een regeling registratieplicht risicovolle situaties op te stellen. Dit naar aanleiding van de commissie-Oosting (vuurwerkramp Enschede). Deze commissie concludeerde dat de informatievoorziening over risicovolle situaties voor burgers in de locale omgeving onvolledig is en beter kan. Bij de totstandkoming van het registratiebesluit is samengewerkt met de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Economische Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. 

bron:RVD